Dr n. med. Magdalena Kamińska nową konsultantką w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego

Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki powołał dr n. med. Magdalenę Sylwię Kamińską na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego

Dr Magdalena Kamińska jest kierownikiem Samodzielnej Pracowni Opieki Długoterminowej i Medycyny Paliatywnej na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie. Była stypendystką Ministra Zdrowia za osiągnięcia w nauce w roku akademickim 2005/2006. Tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa został jej nadany w 2006 roku na Wydziale Nauk o Zdrowiu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. W 2011 roku ukończyła studia podyplomowe w zakresie gerontopedagogiki. W 2012 roku obroniła rozprawę doktorską pt. “Ocena czynników ryzyka upadków u osób w wieku geriatrycznym”. Rozprawa została wyróżniona w ramach VI Konkursu Naukowego im. Profesora Jerzego Piotrowskiego na prace doktorskie i magisterskie o tematyce gerontologicznej lub geriatrycznej, ogłoszonego przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z okazji XII Zjazdu Naukowego PTG pod hasłem “Gerontologia wobec nowych wyzwań”, który został zorganizowany w 2013 roku w Poznaniu. Dr Magdalena Kamińska uzyskała w 2013 roku tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego, a w 2014 roku ukończyła z wyróżnieniem kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek oraz studia podyplomowe “Zarządzanie w opiece zdrowotnej”. Pomysłodawczymi, inicjatorka i koordynator pierwszego w Polsce Medycznego Uniwersytetu Seniora przy PUM w Szczecinie (MUS PUM), który funkcjonuje od 2013 roku. Od wielu lat członkini Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, a także Zarządu Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Oddział w Szczecinie (stanowisko sekretarza, kadencja 2020-2024).

Do obowiązków konsultantów wojewódzkich należy między innymi kontrola dostępności świadczeń zdrowotnych, prowadzenie nadzoru nad stroną merytoryczną doskonalenia zawodowego i szkolenia specjalizacyjnego pielęgniarek oraz innych profesjonalistów medycznych mających zastosowanie w ochronie zdrowia; udział w pracach komisji i zespołów powoływanych w celu realizacji polityki zdrowotnej; wykonywanie zadań opiniodawczych, doradczych i kontrolnych dla organów administracji rządowej.