“Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni rozpoczyna nabór uczestników do projektu “Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” w ramach zadania 10 “Wsparcie doradcze dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu przewlekłych chorób somatycznych z terenu Szczecina, Polic i powiatu polickiego”.

Doradztwo będzie prowadzone w grupach w następujących obszarach tematycznych:

  • Pielęgnacja
  • Żywienie
  • Rehabilitacja
  • Doradztwo psychologiczne

Rekrutacja uczestników odbywa się w trybie ciągłym, w terminie do wyczerpania limitu przewidzianego w naborze, tj. 180 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu przewlekłych chorób somatycznych.

Doradztwem może zostać objęta osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

  1. Jest opiekunem faktycznym osoby niesamodzielnej z powodu przewlekłej choroby somatycznej
  2. Zamieszkuje na terenie województwa zachodniopomorskiego w Szczecinie lub w powiecie polickim.

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne można składać w Biurze Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni pod adresem ul. Wyszyńskiego 9/2U, 70-200 Szczecin, za pomocą poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej na adres e-mail: doradztwo@mięsnie.szczecin.pl

Każde zgłoszenie do projektu podlegać będzie ocenie przez komisję rekrutacyjną.

Cyklicznie tworzone będą listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie ? 15. i ostatniego dnia każdego miesiąca (jeżeli dni te wypadają w dzień wolny od pracy lista zostanie przygotowana w najbliższym dniu roboczym). O wynikach naboru do projektu uczestnicy zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub za pomocą e-mail.

Kontakt dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie: doradztwo@mięsnie.szczecin.pl tel: 91 489 42 51

Więcej informacji na stronie: https://www.miesnie.szczecin.pl/aktualnosci/279-ogloszenie-o-naborze-zadanie-10.html

Źródło: https://www.miesnie.szczecin.pl/