Statut

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: “Polskie Towarzystwo Gerontologiczne” w skrócie PTG, zwane w dalszej części statutu Towarzystwem.

§ 2

 Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, z siedzibą władz – m.st. Warszawa.

§ 3

 Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

Towarzystwo może powoływać oddziały, podlegające legalizacji przez właściwy terenowy organ administracji państwowej.

§ 5

Towarzystwo używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku “Polskie Towarzystwo Gerontologiczne” z napisem pośrodku “Zarząd Główny w Warszawie” lub “Zarząd Oddziału w …” oraz pieczęci podłużnej o treści “Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Zarząd Główny” z dodaniem aktualnego adresu.

§ 6

Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 7

 Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 8

Celem działalności Towarzystwa jest popieranie i rozwijanie nauk z zakresu gerontologii oraz działanie na rzecz popularyzacji problematyki gerontologii społecznej, klinicznej i teoretycznej.

§ 9

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

 1. inicjowanie, organizowanie i popieranie badań naukowych z zakresu gerontologii w różnych dyscyplinach specjalistycznych i w ich wzajemnej współpracy,
 2. ułatwianie kontaktów i organizowanie współdziałania osób i organizacji pracujących na różnych odcinkach gerontologii teoretycznej i stosowanej,
 3. organizowanie zjazdów naukowych, wykładów, odczytów, zebrań naukowych, konferencji, seminariów oraz kursów o charakterze naukowym i popularno-naukowym,
 4. krzewienie wymiany myśli i informacji naukowej w środowisku osób zajmujących się problematyką gerontologiczną oraz między przedstawicielami środowiska gerontologów a przedstawicielami innych dyscyplin naukowych i praktyki społecznej,
 5. prowadzenie działalności wydawniczo-informacyjnej z zakresu gerontologii klinicznej i społecznej,
 6. fundowanie stypendiów, nagród oraz stosowanie innych form pomocy osobom pracującym naukowo nad problemami gerontologicznymi,
 7. utrzymywanie stałych kontaktów naukowych z pokrewnymi stowarzyszeniami i placówkami w kraju i za granicą,
 8. reprezentowanie i propagowanie osiągnięć polskiej gerontologii w międzynarodowych towarzystwach i organizacjach,
 9. uczestniczenie w krajowych i międzynarodowych kongresach, zjazdach i konferencjach naukowych poświęconych problemom gerontologicznym.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. zwyczajnych
 2. honorowych
 3. wspierających

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym może zostać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który zajmuje się problemami gerontologii teoretycznej lub stosowanej.
 2. Członka zwyczajnego przyjmuje Zarząd Główny Towarzystwa, na podstawie pisemnej deklaracji podpisanej przez 2-ch członków wprowadzających.

§ 12

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa,
 2. udziału w zebraniach, konferencjach, zjazdach naukowych, wykładach, odczytach i kursach organizowanych przez Towarzystwo,
 3. korzystania ze zbiorów, archiwów, bibliotek oraz pomocy naukowych i poradnictwa fachowego,
 4. otrzymywania materiałów i publikacji Towarzystwa na warunkach ustalonych przez Zarząd Główny.

§ 13

Członkowie zwyczajni są obowiązani do:

 1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
 2. regularnego opłacania składek członkowskich,
 3. aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Towarzystwa.

§ 14

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu,
 2. skreślenia przez Zarząd Główny z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres 1 roku pomimo dwukrotnych pisemnych upomnień,
 3. wykluczenia prawomocną uchwałą Zarządu Głównego za działalność na szkodę Towarzystwa lub w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw obywatelskich.

§ 15

Od uchwały Zarządu Głównego o wykluczeniu z Towarzystwa przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna.

§ 16

 1. Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Głównego Walne Zebranie Członków osobom szczególnie zasłużonym dla Towarzystwa lub rozwoju nauk gerontologicznych.
 2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest od obowiązku opłacania składki członkowskiej,
 3. Członkostwa honorowego jeśli wyjątkowo ważne względy za tym przemawiają – pozbawia Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Głównego.

§ 17

Na wniosek Zarządu Głównego Walne Zebranie Członków może nadać tytuł prezesa honorowego wieloletniemu, zasłużonemu przewodniczącemu Zarządu Głównego PTG. Tytuł prezesa honorowego jest formą wyrażenia wysokiego uznania za zasługi dla PTG, natomiast nie upoważnia do kierowania działalnością Towarzystwa.

§ 18

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Towarzystwa, które zadeklaruje poparcie finansowe na rzecz Towarzystwa i zostanie przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji przez Zarząd Główny.
 2. Członek wspierający posiada prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa.
 3. Członek wspierający działa w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela.

§ 19

Członkostwo osoby prawnej – członka wspierającego ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu
 2. skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Głównego w związku z utratą osobowości prawnej.

Władze Towarzystwa

§ 20

Władzami Towarzystwa są:

 1. Walne Zebranie Członków Towarzystwa.
 2. Zarząd Główny
 3. Główna Komisja Rewizyjna
 4. Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.

§ 21

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Główny raz na cztery lata.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Towarzystwa należą:

 1. uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
 3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
 4. wybór członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
 5. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego o wykluczeniu z Towarzystwa,
 7. nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu Głównego,
 8. ustalanie wysokości składki członkowskiej,
 9. przyjmowanie uchwał o zmianie i rozwiązaniu się Towarzystwa.

§ 23

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie – w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 24

W Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa z głosem stanowiącym biorą udział wszyscy członkowie Towarzystwa, a z głosem doradczym przedstawiciele członków wspierających i zaproszeni goście.

§ 25

O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków, Zarząd Główny zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed zwołaniem zebrania.

§ 26

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa może być zwołane z inicjatywy Zarządu Głównego, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/5 liczby członków.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa jest zwoływane przez Zarząd Główny w terminie sześciu tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 27

Zarząd Główny wybierany jest przez Walne Zebranie Członków w liczbie 7-9 osób, Zarząd konstytuuje się wybierając spośród siebie przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika. Ponadto w skład Zarządu Głównego wchodzą przewodniczący Zarządów Oddziałów terenowych.

§ 28

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

 1. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zebrania Członków,
 3. koordynowanie prac badawczych i działalności popularno-naukowej prowadzonej przez Oddziały Towarzystwa,
 4. uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu,
 5. zatwierdzanie bilansu,
 6. rozstrzyganie sporów między członkami, wynikłych w obrębie Towarzystwa,
 7. powoływanie i rozwiązywanie oddziałów, komitetów badań naukowych, komisji problemowych stałych i okresowych oraz nadzorowanie ich działalności,
 8. uchwalanie regulaminu Prezydium Zarządu Głównego, oddziałów, komitetów badań naukowych i komisji oraz innych regulaminów wewnętrznych,
 9. występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania Członków o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego,
 10. występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania Członków o nadanie prezesa honorowego PTG,
 11. przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających,
 12. zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa,
 13. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Towarzystwa.

§ 29

 1. Uchwały Zarządu Głównego zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków w tym przewodniczącego lub jednego z wiceprzewodniczących. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
 2. Zarząd Główny ma prawo kooptacji w czasie trwania jego kadencji spośród członków Towarzystwa nowych członków Zarządu na miejsce ustępujących, z tym, że liczba dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków Zarządu pochodzących z wyboru.
 3. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.

§ 30

Zarząd Główny wybiera spośród siebie 5-osobowe Prezydium Zarządu Głównego, w skład którego wchodzi przewodniczący Zarządu Głównego, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarz i skarbnik.

§ 31

 1. Prezydium Zarządu Głównego kieruje działalnością Towarzystwa w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego zgodnie z regulaminem działalności Prezydium uchwalonym przez Zarząd Główny.
 2. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

§ 32

 1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków, spośród których wybiera przewodniczącego i jego zastępcę.
 2. Do Głównej Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio § 29 p.2.

§ 33

 1. Główna Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
 2. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.
 3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego i Prezydium z głosem doradczym.

§ 34

Szczegółowy zakres działania Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.

Oddziały terenowe

§ 35

 1. Oddziały powstają na podstawie uchwały Zarządu Głównego w miejscowości, w której zamieszkuje lub pracuje co najmniej 10 członków.
 2. Teren działalności Oddziału i miejsce siedziby ustala Zarząd Główny zgodnie z podziałem administracyjnym kraju.

§ 36 Władzami Oddziału są:

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału
 2. Zarząd Oddziału
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 37

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą oddziału i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału raz na cztery lata.

§ 38

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

 1. uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zebrania Członków Towarzystwa
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału
 3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej
 4. wybór członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału.

§ 39

W Walnym Zebraniu Członków Oddziału z głosem decydującym udział biorą wszyscy członkowie, a z głosem doradczym zaproszeni goście.

§ 40

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału Zarząd Oddziału zawiadamia członków co najmniej 14 dni przed zwołaniem zebrania.

§ 41

Zarząd Oddziału składa się z 5 osób, spośród których wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

§ 42

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

 1. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu na swoim terenie,
 2. kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz Towarzystwa,
 3. zarządzanie majątkiem Towarzystwa w ramach uprawnień przyznanych przez Zarząd Główny,
 4. składanie okresowych sprawozdań Zarządowi Głównemu z działalności merytorycznej i finansowej,
 5. organizowanie seminariów i kursów o charakterze naukowym oraz inicjowanie i organizowanie prac badawczych.

§ 43

 1. Uchwały Zarządu Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się zgodnie z potrzebami nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.

§ 44

Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 osób, spośród których wybiera przewodniczącego i jego zastępcę.

§ 45

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest powołana do przeprowadzania przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
 2. Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo występowania do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądać wyjaśnień.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.

Rozdział VI

Majątek i fundusze Towarzystwa

§ 46

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 47

Na fundusze Towarzystwa składają się:

 1. składki członkowskie
 2. dotacje, darowizny, zapisy.

§ 48

Wszelkie postanowienia władz Towarzystwa zmierzające do uszczuplenia majątku wymagają zgody władzy rejestracyjnej.

§ 49

Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy przewodniczącego Zarządu Głównego, sekretarza i skarbnika.

Zmiana statutu i rozwiązanie się Towarzystwa

§ 50

 Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

§ 51

 1. Uchwałę o rozwiązaniu się Towarzystwa podejmuje Zwyczajne lub Nadzwyczajne Zebranie Członków Towarzystwa większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa określa sposób likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Towarzystwa.
 3. Uchwała Walnego Zebrania Członków o przeznaczeniu majątku Towarzystwa podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.

źródło: http://www.gerontologia.org.pl/