Seminarium – Srebrna gospodarka. Perspektywa interdyscyplinarna

Program seminarium Srebrna gospodarka. Perspektywa interdyscyplinarna

25.03.2021 (czwartek)

9.00-9.15 – Otwarcie seminarium – link do zespołu

9.15-10.45 – Sesja 1 Innowacje a starzenie się społeczeństwa – Moderator Sesji: Ewa Frąckiewicz (US) – link do zespołu

1. Stanisław Łobejko (SGH) – Inteligentne technologie i ich wpływ na osoby starsze.
2. Tomasz Olejniczak (UEP) – Innowatorzy a tradycjonaliści – zróżnicowanie postaw wobec innowacji produktowych wśród konsumentów seniorów.
3. Sylwia Badowska (UG) – Przyzwyczajenie, druga natura seniora. Motywy niekorzystania z innowacji technologicznej na przykładzie smartfonu wśród senioralnych użytkowników w wybranych krajach Europy Centralnej.
4. Iwona Bąk (ZUT), Ewa Frąckiewicz (US) – ICT jako źródło włączenia cyfrowego seniorów w świetle badań opinii przedstawicieli różnych pokoleń.
5. Ewa Sobolewska-Poniedziałek (UZ) – Innowacje społeczne w służbie seniorom w warunkach srebrnej gospodarki.

10.45-11.00 – Przerwa

11.00-12.30 Sesje równoległe

Sesja II Zmiany demograficzne a gospodarka lokalna i regionalna – Moderator sesji: Iwona Bąk (ZUT) – link do zespołu

1. Stanisław Flejterski, Monika Różycka (WSB) – Srebrne finanse z perspektywy porównawczej i interdyscyplinarnej.
2. Aleksandra Grzesiuk (ZUT) – Lokalny biznes a usługi dedykowane seniorom. Potrzebna kosmetyczka i tancerz.
3. Wojciech Jarecki (US) – Możliwości podejmowania pracy przez osoby starsze w kontekście zmian demograficznych.
4. Katarzyna Kiliańska (PŚ) – Oczekiwania osób starszych wobec społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Sesja III Struktura i budowa srebrnego rynku – Moderator sesji: Magdalena Kamińska (PUM) – link do zespołu

1. Andrzej Klimczuk (SGH) – Rozwój koncepcji i wyłanianie się modeli srebrnej gospodarki w kontekście polityki publicznej wobec starzenia się ludności w Unii Europejskiej.
2. Magdalena Dołhasz (UEK) – Specyfika komunikacji marketingowej skierowanej do polskiego segmentu seniorów.
3. Agnieszka Cieśla (PW) – Innowacje w mieszkalnictwie, przestrzeniach publicznych i mobilności wypracowane w projekcie Hands on SHAFE.
4. Michał Litwiński (UEP) – Popyt seniorów na dobra konsumpcyjne w Polsce – prognoza dla lat 2025-2050.
5. Rafał Iwański (US) – Ograniczenia rozwoju srebrnego rynku w Polsce.

12.30-12.45 Przerwa

12.45-14.00 Sesja IV Zdrowie, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, profilaktyka – Moderator sesji: Kinga Flaga-Gieruszyńska (US) – link do zespołu

1. Magdalena Kozłowska (SGH) – Polscy seniorzy na rynku usług e-zdrowia. Potrzeby, wyzwania i perspektywy.
2. Magdalena Sylwia Kamińska (PUM) – Wyzwania sektora ochrony zdrowia w kontekście srebrnej gospodarki.
3. Kaja Zapędowska-Kling (UŁ) – Usługi telemedyczne jako komponent srebrnej gospodarki.
4. Anna Szafranek, Joanna M. Salachna (PWSIiP w Łomży) – Prawa osób starszych a modele rodziny i opieki instytucjonalnej – założenia oraz praktyka.
5. Magdalena Strugała, Ewa Zawadzka, Marlena Szewczyczak, Dorota Talarska (UMP) – Wiedza osób w wieku podeszłym na temat szczepień ochronnych ? prognoza w kontekście podejmowania aktywności społecznej.

Sesja V Kultura, turystyka, edukacja oraz rozrywka dla i tworzona przez seniorów – Moderator sesji: Olga Kiedrowicz-Świtalska-  (AS) – link do zespołu

1. Magdalena Sobocińska (UEW) – Uwarunkowania uczestnictwa w kulturze seniorów.
2. Aleksander Panasiuk (UJ) – Turystyka seniorów jako przedmiot polityki społeczno-gospodarczej.
3. Oxana Kozlova (US) – Estetyzacja drogą zagospodarowania starzenia.
4. Katarzyna Bilińska-Reformat (UEK), Mateusz Góra (WSB) – Ruch taneczny PRO-AM jako przykład homogenizacji konsumpcji.
5. Beata Bugajska, Klaudia Piotrowska (US) – Miejska Polityka Senioralna jako przestrzeń działania organizacji pozarządowych- analiza inicjatyw realizowanych w Szczecinie.

14.00-14.15 – Podsumowanie seminarium – link do zespołu

Do pobrania

 

Szanowni Państwo,

Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego oddział szczeciński we współpracy z Katedrą Marketingu i Katedrą Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Szczecińskiego, Samodzielną Pracownią Opieki Długoterminowej i Medycyny Paliatywnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym oddział w Szczecinie oraz Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół Ekonomii przy Mickiewicza 66 zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszym interdyscyplinarnym seminarium online pt. “Srebrna gospodarka. Perspektywa interdyscyplinarna”, które odbędzie się 25 marca 2021 roku. Spotkanie odbędzie się na platformie MS Teams, do którego prześlemy Państwu link z odpowiednim wyprzedzeniem. Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne.

Mamy nadzieję, że seminarium będzie doskonałą okazją wymiany poglądów, a także stanie się przyczynkiem do powstania publikacji łączącej naukowców różnych dziedzin i dyscyplin zainteresowanych badaniami w obszarze srebrnej gospodarki. Osoby zainteresowane przygotowaniem tekstu do publikacji i/lub wystąpieniem z komunikatem prosimy o przesłanie propozycji tematu wraz ze streszczeniem (do 250 słów) do 15 lutego 2021 roku na adres Przewodniczącego PTG o/Szczecin: rafaliwanski@wp.pl.

Obszary tematyczne:

  1. Zmiany demograficzne a gospodarka lokalna i regionalna.
  2. Struktura i budowa srebrnego rynku.
  3. Innowacje a starzenie się społeczeństwa.
  4. Kultura, turystyka, edukacja oraz rozrywka dla i tworzona przez seniorów.
  5. Prawa osób starszych i administracja przyjazna seniorom.
  6. Zdrowie, ochrona zdrowia, profilaktyka, promocja zdrowia.

Autorzy propozycji tekstów do publikacji, po pozytywnej ocenie Rady Programowej, otrzymają informacje nt. formalnych zasad ich przygotowania. Termin przesłania gotowych opracowań: 21.05.2021 r. Publikacja ukaże się w postaci monografii Wydawnictwa Akademii Sztuki w Szczecinie (20 pkt. za rozdział według stanu na grudzień 2020) w formie pdf open access, co daje szanse jej szerokiej dostępności. Wysokość opłaty wnoszona przez Autora/ów jednego rozdziału wynosi 600 zł. Informacje dotyczące konta zostaną przesłane w późniejszym terminie.

Serdecznie zapraszamy

W imieniu organizatorów

Dr Rafał Iwański

Przewodniczący PTG o/Szczecin

 

Komitet Organizacyjny

Dr Rafał Iwański – przewodniczący (rafaliwanski@wp.pl, 691 184 199)

Dr Magdalena Sylwia Kamińska

Prof. dr hab. Ewa Frąckiewicz

Rada Programowa

Dr hab. Beata Bugajska, prof. US, Uniwersytet Szczeciński

Prof. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, Uniwersytet Szczeciński

Prof. dr hab. Ewa Frąckiewicz, Uniwersytet Szczeciński – przewodnicząca

Dr Marta Giezek, Pomorski Uniwersytet Medyczny

Dr hab. Aleksandra Grzesiuk, prof. ZUT, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Dr Rafał Iwański, Uniwersytet Szczeciński

Dr Magdalena Sylwia Kamińska, Pomorski Uniwersytet Medyczny

Dr Olga Kiedrowicz-Świtalska, Akademia Sztuki w Szczecinie

Dr hab. Maciej Kowalewski, prof US, Uniwersytet Szczeciński

Prof. dr hab. Grażyna Krzyminiewska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

 

Organizatorzy:

Katedra Marketingu US

Katedra Pedagogiki Społecznej US

Samodzielna Pracownia Opieki Długoterminowej i Medycyny Paliatywnej PUM

 

Partnerzy: