Sprawozdanie z działalności za okres 2020-2023

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego Oddziału w Szczecinie za okres 2020 ? 2023

I. Na ostatnim Walnym zebraniu Szczecińskiego Oddziału PTG, które odbyło się 5.02.2020 wybrano, w drodze tajnego głosowania, a następnie ukonstytuowania się, Zarząd i Komisję
Rewizyjną w składzie:
1. Skład Zarządu:

 • Przewodniczący – Rafał Iwański
 • Wiceprzewodniczący – Beata Bugajska
 • Sekretarz – Magdalena Kamińska
 • Skarbnik – Ewa Frąckiewicz
 • Członkowie – Marta Giezek

2. Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału:

 • Przewodniczący – Ewa Rębacz-Maron
 • Z-a przewodniczącego – Jolanta Łuczonek
 • Członek – Małgorzata Szczepanik

II. Liczba członków
W okresie trwania kadencji liczba członków wynosiła odpowiednio:

 • 2020 – 49 osób
 • 2021 – 48 osób
 • 2022 – 29 osób
 • 2023 – 29 osób

III. Liczba spotkań Zarządu i spotkań naukowych
W okresie 2020-2023 odbyło się 9 posiedzeń Zarządu Oddziału PTG i 10 posiedzeń naukowych Towarzystwa

IV. Konferencje i Seminaria Naukowe organizowane przez oddział

1. 25 marca 2021 odbyło się seminarium pt. Srebrna gospodarka. Perspektywa interdyscyplinarna, które zorganizowane zostało przez szczeciński oddział Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Katedrę Marketingu i Katedrę Pedagogiki Społecznej US oraz Samodzielną Pracownie Opieki Długoterminowej i Medycyny Paliatywnej PUM w Szczecinie. Podczas seminarium wygłoszonych zostało 24 referatów. Wyniki swoich badań i analiz z obszaru srebrnej gospodarki, zaprezentowali naukowcy z 15 ośrodków z całego kraju. Do spotkania na MS Teams dołączyło 120 indywidualnych uczestników. Seminarium podzielone zostało na tematycznych 5 sesji:

 • Innowacje a starzenie się społeczeństwa
 • Zmiany demograficzne a gospodarka lokalna i regionalna
 • Struktura i budowa srebrnego rynku
 • Zdrowie, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, profilaktyka
 • Kultura, turystyka, edukacja oraz rozrywka dla i tworzona przez seniorów

2. 24 marca 2022 odbyło się seminarium pt. Srebrna gospodarka w czasie pandemii, które zorganizowane zostało przez szczeciński oddział Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Katedrę Marketingu i Katedrę Pedagogiki Społecznej US.Podczas seminarium wygłoszonych zostało 15 referatów. Wyniki swoich badań i analiz z obszaru srebrnej gospodarki, zaprezentowali naukowcy z 11 ośrodków z całego kraju. Do spotkania na MS Teams dołączyło 65 indywidualnych uczestników. Wykład otwierający wygłosiła dr Kaja Zapędowska-Kling z Uniwersytetu Łódzkiego nt. Wpływu pandemii COVID-19 na kondycję systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce. Seminarium podzielone zostało na tematycznych 4 sesje:

 • Seniorzy a przedsiębiorczość
 • Seniorzy w roli konsumentów
 • Zdrowie osób starszych
 • Działania realizowane na rzecz i przez seniorów

Seminarium odbywało się pod patronatem organizacji naukowych:

 • Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oddział w Szczecinie,
 • Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami,
 • Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu,
 • Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa oraz
 • Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Ekonomii przy Mickiewicza 66.
  oraz znakomitych czasopism:
 • Gerontologia Polska
 • Marketing i Rynek
 • Folia Oeconomica Stetinensia

3. W dniach 22-23 marca 2023 w trybie online odbyła się trzecia konferencja nt. Srebrnej Gospodarki z podtytułem Konsument, gospodarstwo domowe, przedsiębiorstwo, organizacja, zorganizowana przez Polskie Towarzystw Gerontologiczne O/Szczecin i Uniwersytet Szczeciński. Partnerami konferencji były towarzystwa naukowe: Polskie Towarzystwo Zarządzania Innowacjami, PTE o/Szczecin, TNOiK o/Szczecin oraz Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu oraz czasopisma: Gerontologia Polska, RIELF, Folia Oeconomica Stetinensia oraz Marketing i Rynek. W konferencji wzięło udział 140 osób. Autorzy reprezentowali 16 ośrodków akademickich z Polski oraz przedsiębiorstwa i instytucje prosenioralne. Wykład otwierający wygłosiła prof. dr hab. Inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk nt. Marki nostalgiczne – perspektywa polskich seniorów. Tematyka Srebrnej Gospodarki ma charakter interdyscyplinarny, stąd też także w jej trzeciej edycji wzięli udział przedstawiciele nauk społecznych, ekonomicznych, zarzadzania, gerontologii społecznej, nauk o zdrowiu, medycyny, architektury i pedagogiki.

4. 15 września 2023 r. odbyła się w Instytucie Pedagogiki debata pt. “Senior w dobrej formie – czyli jak najdłużej zachować sprawność fizyczną oraz zdrowie psychiczne?” Wydarzenie współorganizowane było przez Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, CitoNet Szczecin, Miejską Radę Seniorów w Szczecinie oraz Instytut Pedagogiki i spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony seniorów. Na początku spotkania Katarzyna Czajkowska (Fundacja TZMO Razem Zmieniamy Świat, Ambasadorka Warsztatów dla opiekunów nieformalnych “Damy Radę”, Specjalista ds. Instytucji w CitoNet Szczecin) przedstawiła główne założenia projektu “Kontynent Kobiet”. W debacie prowadzonej przez dra Rafał Iwańskiego uczestniczyły: dr n. zdr. Magdalena Ptak (Katedra i Zakład Rehabilitacji Medycznej i Fizjoterapii Klinicznej PUM, fizjoterapeutka uroginekologiczna), Iwona Klimowicz – pracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie oraz Jolanta Dynarska – mgr pielęgniarstwa, Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa w ZCO w Szczecinie, założycielka Centrum Medycznego Jolanta Dynarska.

V. Aktywność naukowa

1. Udział członków oddziału w sympozjach, zjazdach, konferencjach gerontologicznych i geriatrycznych:

 • Magdalena Kamińska, E-Kongres Starzenia “Pacjent 65+ w codziennej praktyce lekarskiej”, 13-16 lipca 2020 r.
 • Magdalena Kamińska, Konferencja w ramach projektu PolSenior2 ?Badanie poszczególnych obszarów stanu zdrowia osób starszych, w tym jakości życia związanej ze zdrowiem – ogłoszenie głównych wyników badania PolSenior2, 16 listopada ? 7 grudnia 2020 r.
 • Ewa Frąckiewicz – 26. Conference Scientifique International du Reseau PGV, Grenoble, Fr, konf. online, organizator: PG V i Université Grenoble Alpes tyt. wystąpienia: Participation active des séniors au marché du travail – perspective des séniors et des entreprises en Pologne
 • Magdalena Kamińska Seminarium Naukowe pt. Srebrna gospodarka w czasie pandemii, PTG Oddział Szczecin, Szczecin, 24.03.2022 – uczestnictwo czynne
 • Magdalena Kamińska X Jubileuszowe Bałtyckie Sympozjum Człowiek w systemie nauk o zdrowiu, Dźwirzyno, 12-14.05.2022 – uczestnictwo czynne
 •  Magdalena Kamińska X Bałtyckie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Niepełnosprawność jako problem medyczny i społeczny, Dźwirzyno, 29.09-01.10.2022 – uczestnictwo czynne
 • Magdalena Kamińska Seminarium Naukowo-Eksperckie Interdyscyplinarność nauk o zdrowiu w opiece nad człowiekiem zdrowym i chorym, Kołobrzeg, 13-15.10.2022 – uczestnictwo czynne
 • Magdalena Kamińska Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Współczesne wyzwania opieki geriatrycznej, Lublin, 15.11.2022 – uczestnictwo czynne
 • Magdalena Kamińska Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Współczesna opieka geriatryczna – teoria i praktyka, Lublin, 14.03.2023 – uczestnictwo czynne
 • Magdalena Kamińska, Ogólnopolska Konferencja pt. Srebrna gospodarka. Konsument, gospodarstwo domowe, przedsiębiorstwo, organizacja, PTG Oddział Szczecin, Szczecin, 22-23.03.2023 –  uczestnictwo czynne
 • Magdalena Kamińska , Konferencja pt. Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, Warszawa, 29.09.2023.
 • Magdalena Kamińska, XV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego Gerontologia wczoraj, dziś i jutro, Poznań, 17.11.2023 – uczestnictwo czynne
 • Magdalena Kamińska, Seminarium Naukowe pt. ?Srebrna gospodarka – perspektywa interdyscyplinarna, PTG Oddział Szczecin, Szczecin, 25.03.2021 – uczestnictwo czynne
 • Magdalena Kamińska, IX Kongres Starzenia Pacjent 65+ w codziennej praktyce lekarskiej, 08-11.06.2021.
 • Magdalena Kamińska , E-Kongres Starzenia Pacjent 65+ w codziennej praktyce lekarskiej, 13-16 lipca 2020 r.
 • Magdalena Kamińska, Konferencja w ramach projektu PolSenior2 Badanie poszczególnych obszarów stanu zdrowia osób starszych, w tym jakości życia związanej ze zdrowiem – ogłoszenie głównych wyników badania PolSenior2, 16 listopada 7 grudnia 2020 r.
 • Rafał Iwański, 25-27.11.2020 II Ogólnopolska Konferencja Naukowa  Opieka długoterminowa w Polsce – dziś i jutro online. Organizator: Koalicja Na pomoc niesamodzielnym. Udział w debacie pt. Deinstytucjonalizacja opieki długoterminowej – pusty slogan czy strategiczny cel rządu.
 • Rafał Iwański, 28.09.2020 IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Miejsce pracy przyszłości – Start-up, etat, freelance”, Zespół Socjologii i Psychologii Organizacji IS US, Szczecin. Tytuł wystąpienia: Niewiele ci mogę dać, bo sam niewiele mam – przyszłość zawodów pomocowych sektora pomocy społecznej w Polsce.
 • Rafał Iwański, 17-18.09.2020 ALONE TOGETHER AGAIN (ATA): A Second International Pandisciplinary Symposium on Solitude in Community. Szczecin 2020 Thursday 17 September  Saturday 18 September 2020. Tytuł wystąpienia: Loneliness and care of the elderly.
 • Magdalena Kamińska, Rafał Iwański, 19.11.2021 XIV Zjazd Naukowy PTG oraz Jubileusz 35-lecia Oddziału Poznańskiego. Organizator: Polskie Towarzystwo Gerontologiczne.
 • Rafał Iwański, 27.10.2021 Ogólnopolska konferencja pt. Miejsce pracy przyszłości. Seniorzy na rynku pracy. Organizator Instytut Socjologii US, Szczecin.
 • Rafał Iwański, 24.09.2021 XXI Zachodniopomorski Festiwal Nauki, Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Prowadzenie warsztatów z symulatorem starości.
 • Rafał Iwański, 23.09.2021 Konferencja Powiatu Poznańskiego pt. Działajmy razem dla wspólnej korzyści. Aktualne wyzwania dla polityki społecznej samorządu w kontekście zmian demograficznych. Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach.
 • Rafał Iwański, 9.08.2021 Polityki publiczne w dobie pandemii COVID-19. Analiza problemu i wyzwania na przyszłość. Organizator: Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytet Szczeciński.
 • Beata Bugajska, Klaudia Piotrkowska, Ewa Frąckiewicz, Magdalena Kamińska, Rafał Iwański, 25.03.2021 Seminarium – Srebrna gospodarka. Perspektywa interdyscyplinarna, Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Gerontologiczne oddział szczeciński we współpracy z Katedrą Marketingu i Katedrą Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Szczecińskiego, Samodzielną Pracownią Opieki Długoterminowej i Medycyny Paliatywnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
 • Rafał Iwański – 17.11.2022 Inaugurację działalności Polskiego Stowarzyszenia Opieki Domowej. Udział w panelu eksperckim: Wyzwania stojące przed branżą opieki domowej. Organizator: Polskie Stowarzyszenie Opieki Domowej. Warszawa.
 • Rafał Iwański – 15.11.2022 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Współczesne wyzwania opieki geriatrycznej. Tytuł wystąpienia: Znaczenie i rola zasiłków stałych jako formy wsparcia osób starszych. Organizatorzy: Zakład Podstaw Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Katedra Geriatrii Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Koprenika w Toruniu, Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Pracownia Umiejętności Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Lublin.
 • Rafał Iwański – 18-18.11.2022 Interdyscyplinarna Konferencja Międzynarodowa: Problemy integracji w przestrzeni publicznej i indywidualnej osób 65+ Rozwiązania z przyszłości. Udział w panelu: Wybrane segmenty srebrnej gospodarki / Selected segments of the silver economy. Organizatorzy: Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej.
 • Rafał Iwański – 20.10.2022 Ogólnopolska Konferencja Naukowa Mediacje szansą na porozumienie. Tytuł wystąpienia: Obszary mediacji w pracy socjalnej z osobami starszymi. Organizatorzy: Akademia Nauk Stosowanych w Łomży.
 • Rafał Iwański – 22.09.2022 VII Gryfickie Forum Społeczno-Gospodarczym. Temat przewodni: Usługi społeczne jako wspólny obszar polityki i ekonomii lokalnej. Organizator: Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Wydział w Gryficach. Tytuł wystąpienia: Srebrna gospodarka i jej ograniczenia.
 • Rafał Iwański – 31.05.2022 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medyczno-społeczne aspekty opieki nad człowiekiem w zdrowiu i w chorobie. Tytuł wystąpienia: Wyzwania i bariery w zakresie organizacji i finansowania opieki długoterminowej nad niesamodzielnymi osobami starszymi w Polsce. Organizator: Instytut Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie oraz Zakład Podstaw Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
 • Rafał Iwański – 11.05.2022 Seminarium pt. Polityka senioralna w Polsce i Skandynawii – potrzeby – oczekiwania – praktyka, Dni Skandynawskie w Szczecinie. Organizator: Urząd Miasta Szczecin.
 • Rafał Iwański – 24.03.2022 Seminarium pt. Srebrna gospodarka w czasie pandemii. Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Gerontologiczne oddział szczeciński we współpracy z Katedrą Pedagogiki Społecznej i Katedrą Marketingu Uniwersytetu Szczecińskiego. Przewodniczący komitetu organizacyjnego oraz moderator sesji: Działania realizowane na rzecz i przez seniorów.
 • Rafał Iwański – 23.02.2022 4. seminarium z cyklu ?Horyzonty ekonomii? Tytuł wystąpienia: Srebrna gospodarka i jej ograniczenia. Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Szczecinie we współpracy z Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Instytutem Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • 17 listopada prof. dr hab. Ewa Frąckiewicz, dr Celina Timoszyk – Tomczak, dr Magdalena Sylwia Kamińska oraz dr Rafał Iwański uczestniczyli w XV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego w Poznaniu.
 • W dniach 22-23 marca 2023 w trybie online odbyła się trzecia konferencja nt. Srebrnej Gospodarki z podtytułem Konsument, gospodarstwo domowe, przedsiębiorstwo, organizacja, zorganizowana przez Polskie Towarzystw Gerontologiczne O/Szczecin i Uniwersytet Szczeciński. Partnerami konferencji były towarzystwa naukowe: Polskie Towarzystwo Zarządzania Innowacjami, PTE o/Szczecin, TNOiK o/Szczecin oraz Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu oraz czasopisma: Gerontologia Polska, RIELF, Folia Oeconomica Stetinensia oraz Marketing i Rynek.
 • W konferencji wzięło udział 140 osób, w tym 40 aktywnych uczestników. Prelegenci reprezentowali 16 ośrodków akademickich z Polski oraz przedsiębiorstwa i instytucje prosenioralne. Wykład otwierający wygłosiła prof. dr hab. Inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk nt. Marki nostalgiczne – perspektywa polskich seniorów. Tematyka Srebrnej Gospodarki ma charakter interdyscyplinarny, stąd też także w jej trzeciej edycji wzięli udział przedstawiciele nauk społecznych, ekonomicznych, zarzadzania, gerontologii społecznej, nauk o zdrowiu, medycyny, architektury i pedagogiki.
 • 7-8.09.2023 XX. Dr Rafał Iwański uczestniczył w Hradec Days of Social Work. Tytuł wystąpienia: Long-term care for dependent elderly ? between the needs and capacities of the support system. Organizator: Institute of Social Work, Philosophical Faculty, University of Hradec Králové.
 • 15.05.2023 dr Rafał Iwański wystąpił w panelu eksperckim nt. Między pomocą a opieką – kapitały społeczne instytucji wsparcia społecznego – doświadczenia badaczy, w ramach seminarium W poszukiwaniu koncepcji diagnozy społecznej terenów wiejskich. Diagnozowanie kapitałów społecznych i systemów wsparcia społecznego – modele i praktyki badawcze. Organizator: Sekcja Pracy Socjalnej PTS.
 • 28.03.2023 dr Rafał Iwański wystąpił w panelu eksperckim pt. Challenges and opportunities for social policy: resources and infrastructure, podczas International conference Demographic changes in Europe in a regional perspective: challenges and opportunities for social policy. Organizatorzy: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA. Szczecin.
 • 14.03.2023 dr Rafał Iwański wystąpił w sesji plenarnej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Współczesna opieka geriatryczna  – teoria i praktyka pt. Obszary mediacji w pracy socjalnej z osobami starszymi. Organizatorzy: Zakład Podstaw Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Pracownia Umiejętności Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Katedra Geriatrii Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Lublin.
 • 26-28.09.2023 dr Rafał Iwański poprowadził autorski panel pt. Przykłady zmian i praktycznych rozwiązań w zarządzaniu i kulturze opieki w Polsce na 25. Międzynarodowej Konferencja Opieki Długoterminowej. Organizator: Fundacja TZMO Razem Zmieniamy Świat. Miejsce: Toruń Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki, Aleja Solidarności 1-3

2. Publikacje naukowe na temat gerontologii

 • W grudniu 2020 została wydana przez Wydawnictwo Cedewu publikacja pt. Srebrna gospodarka. Ujęcie społeczno-ekonomiczne pod redakcją Prof. dr hab. Ewy Frąckiewicz oraz dr hab. Barbary Kryk, prof. US. Autorami części rozdziałów w monografii są członkowie naszego oddziału, w tym: Beata Bugajska, Iwona Bąk, Magdalena Sylwia Kamińska, Ewa Frąckiewicz oraz Rafał Iwański. Publikacja była wydana pod patronatem szczecińskiego oddziału PTG.
 • W 2021 roku przygotowana została przez szczecińskie oddział PTG publikacja pt. Srebrna gospodarka. Perspektywa Interdyscyplinarna, pod redakcją Ewy Frąckiewicz oraz Rafała Iwańskiego. Książka wydana została przez Wydawnictwo Akademii Sztuki w Szczecinie. Link do publikacji: https://www.akademiasztuki.eu/Product/srebrna-gospodarka-perspektywa-interdyscyplinarna-redakcja-ewa-frackiewicza-rafal-iwanski
 • Ewa Frąckiewicz, Seniorzy jako uczestnicy mediów społecznościowych i twórcy ich treści, red. Ewa Frąckiewicz i Barbara Kryk, Warszawa : Wydawnictwo CeDeWu 2020
 • Rafał Iwański, Usługi opiekuńcze nad niesamodzielnymi osobami starszymi w Polsce, w: Srebrna gospodarka. Ujęcie społeczno-ekonomiczne, red. Ewa Frąckiewicz i Barbara Kryk, Warszawa : Wydawnictwo CeDeWu 2020 s. 81-93.
 • Ewa Frąckiewicz, Rafał Iwański, Zastosowanie ankiety internetowej w diagnozie postaw srebrnych konsumentów na przykładzie rynku usług bankowych, w: Badania marketingowe w gospodarce cyfrowej, red. Krystyna Mazurek-Łopacińska i Magdalena Sobocińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2020. s.126-138.
 • Kamińska Magdalena Sylwia, Niedbał Sandra, Tytuł oryginału: Opinie i postawy studentów kierunku pielęgniarstwo I i III roku studiów stacjonarnych I stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie wobec starości i człowieka w wieku podeszłym. Tytuł całości: W: Wyzwania zawodowe i naukowe we współczesnym pielęgniarstwie. T. 3. Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Red. nauk. Dorota Kozieł, Renata Stępień, Grażyna Wiraszka. Adres wydawniczy: Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2021, s. 241-253 : il. tab. bibliogr. streszcz., p-ISBN: 978-83-7133-915-8
 • Kamińska Magdalena Sylwia. Tytuł oryginału: Standard edukacji zdrowotnej pacjenta w wieku geriatrycznym po upadku. Tytuł całości: W: Wybrane aspekty wieku podeszłego. Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Pod red. Wiesława Fideckiego, Zofii Sienkiewicz, Mariusza Wysokińskiego. Adres wydawniczy: Warszawa : Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2021, s. 113-125 : il. tab. bibliogr., p-ISBN: 978-83-7637-570-0
 • Kamińska Magdalena Sylwia. Tytuł oryginału: Wyzwania sektora ochrony zdrowia w kontekście srebrnej gospodarki. Tytuł całości: W: Srebrna gospodarka perspektywa interdyscyplinarna. Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Red. nauk. Ewa Frąckiewicz, Rafał Iwański. Adres wydawniczy: Szczecin : Akademia Sztuki w Szczecinie, 2021, s. 198-219 : il. tab. bibliogr., p-ISBN: 978-83-63072-69-8
 • Kamińska Magdalena Sylwia, Rachubińska Kamila, Grochans Szymon, Skonieczna-Żydecka Karolina, Cybulska Anna Maria, Grochans Elżbieta, Karakiewicz Beata Tytuł oryginału: The impact of whey protein supplementation on sarcopenia progression among the elderly: a systematic review and meta-analysis. Czasopismo: Nutrients 2023: vol. 15, nr 9, id. art. 2039, 22 s. il. tab. bibliogr. summ., p-ISSN: 2072-6643
 • Kamińska Magdalena Sylwia.Tytuł oryginału: Edukacja zdrowotna w starości. Tytuł całości: W: Srebrna gospodarka. Ujęcie społeczno-ekonomiczne. Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Red. nauk. Ewa Frąckiewicz, Barbara Kryk. Adres wydawniczy: Warszawa : CeDeWu, 2020
 • Kamińska Magdalena Sylwia Tytuł oryginału: Zastosowanie międzynarodowej klasyfikacji praktyki pielęgniarskiej (ICNP?) w pielęgnowaniu pacjentki w wieku geriatrycznym z zespołem słabości – studium przypadku. Tytuł całości: W: Człowiek w systemie nauk o zdrowiu. Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Pod red. Artura Kotwasa, Beaty Karakiewicz, Pauliny Zabielskiej. Adres wydawniczy: Poznań : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu, 2023, s. 115-128 : tab. bibliogr. streszcz., p-ISBN: 978-83-966799-2-5
 • Kamińska Magdalena Sylwia, Tytuł oryginału: The health and health needs of Polish seniors during the COVID-19 pandemic. Czasopismo: Gerontol. Pol.: 2022 : t. 30, nr 3, s. 157-162, tab. bibliogr. streszcz. summ., p-ISSN: 1425-4956; e-ISSN: 1734-4581
 • Zuzanna Rataj, Rafał Iwański, The Role of Housing Policy in Long-Term Care in Poland, Housing Policy Debate, http://dx.doi.org/10.1080/10511482.2020.1825011
  ? Magdalena Leszko, Rafał Iwański, Beata Bugajska, Prisoners of Care: The Experience of Loneliness among Caregivers of Individuals with Alzheimer?s Disease, Paedagogia Christiana, [S.l.], v. 45, n. 1, p. 171-184, may. 2020. ISSN 2451-1951.
 • Anna Warchlewska, Rafał Iwański, (2020). A Reverse Mortgage as an Opportunity to Cover the Costs of Long term Care ? Solutions in the European Countries. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2(347), 91-107. https://doi.org/10.18778/0208-6018.347.06
 • Liput-Sikora Anita, Cybulska Anna Maria, Fabian Wiesława, Fabian-Danielewska Anna, Stanisławska Marzanna, Kamińska Magdalena Sylwia, Grochans Elżbieta. Tytuł oryginału: Cardiovascular risk distribution in a contemporary Polish Collective. Czasopismo: Int. J. Environ. Res. Public Health
  Szczegóły: 2020 : vol. 17, nr 9, art. 3306, 11 s.
 • Owsianowska Joanna, Kamińska Magdalena Sylwia, Bosiacki Mateusz, Chlubek Dariusz, Karakiewicz Beata, Jurczak Anna, Stanisławska Marzanna, Barczak Katarzyna, Grochans Elżbieta. Tytuł oryginału: Depression, changes in peripheral blood cell count, and changes in selected biochemical parameters related to lead concentration in whole blood (Pb-B) of women in the menopausal period.
  Czasopismo: J. Trace Elem. Med. Biol. Szczegóły: 2020 : vol. 61, art. 126501, 10 s.,
 • Kamińska Magdalena Sylwia. Tytuł oryginału: Edukacja zdrowotna w starości. Tytuł całości: W: Srebrna gospodarka. Ujęcie społeczno-ekonomiczne.
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Red. nauk. Ewa Frąckiewicz, Barbara Kryk. Adres wydawniczy: Warszawa : CeDeWu, 2020 Opis fizyczny: s. 63-80
 • Kamińska Magdalena Sylwia, Cybulska Anna Maria, Skonieczna-Żydecka Karolina, Augustyniuk Katarzyna, Grochans Elżbieta, Karakiewicz Beata. Tytuł oryginału: Effectiveness of hydrocolloid dressings for treating pressure ulcers in adult patients: A systematic review and meta-analysis. Czasopismo: Int. J. Environ. Res. Public Health Szczegóły: 2020 : vol. 17, nr 21, art. 7881, 19 s.
 • Skonieczna-Żydecka Karolina, Kamińska Magdalena, Marlicz Wojciech.
  Tytuł oryginału: Mikrobiota przewodu pokarmowego i jej związek z cukrzycą.
  Tytuł całości: W: Współczesne oblicze cukrzycy i jej leczenie. Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Pod red. Izabeli Gutowskiej i Jana Gawęckiego
  Adres wydawniczy: Szczecin : Wydaw. Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, 2020Opis fizyczny: s. 57-65
 • Kamińska Magdalena Sylwia, Cybulska Anna Maria, Panczyk Mariusz, Baranowska-Bosiacka Irena, Chlubek Dariusz, Grochans Elżbieta, Stanisławska Marzanna, Jurczak Anna. Tytuł oryginału: The effect of whole blood lead (Pb-B) levels on changes in peripheral blood morphology and selected biochemical parameters, and the severity of depression in peri-menopausal women at risk of metabolic syndrome or with metabolic syndrome. Czasopismo: Int. J. Environ. Res. Public Health Szczegóły: 2020 : vol. 17, nr 14, art. 5033, 14 s.
 • Budzińska Kinga, Kożybska Marta, Zabielska Paulina, Knyszyńska Anna, Kamińska Magdalena, Pierzak-Sominka Joanna, Karakiewicz Beata. Tytuł oryginału: The level of acceptance of the illness among patients with psoriasis.
  Czasopismo: Pomeranian J. Life Sci. Szczegóły: 2020 : t. 66, nr 3, s. 24-30
 • Skonieczna-Żydecka Karolina, Jamioł-Milc Dominika, Borecki Krzysztof, Stachowska Ewa, Zabielska Paulina, Kamińska Magdalena, Karakiewicz Beata.
  Tytuł oryginału: The prevalence of insomnia and the link between iron metabolism genes polymorphisms, TF rs1049296 C>T, TF rs3811647 G>A, TFR rs7385804 A>C, HAMP rs10421768 A>G and sleep disorders in Polish individuals with ASD.
  Czasopismo: Int. J. Environ. Res. Public Health Szczegóły: 2020 : vol. 17, nr 2, art. 400, 13 s.
  ? Liput-Sikora Anita, Cybulska Anna Maria, Fabian Wiesława, Stanisławska Marzanna, Kamińska Magdalena Sylwia, Grochans Elżbieta, Jurczak Anna. Tytuł oryginału: The severity of changes in cardiovascular risk factors in adults over a five-year interval.Czasopismo: Clin. Interv. Aging
  Szczegóły: 2020 : vol. 15, s. 1979-1990,
 • Kamińska Magdalena Sylwia. Tytuł oryginału: Zastosowanie Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP?) w pielęgnowaniu pacjentki w wieku geriatrycznym po upadkach wielokrotnych i z wielochorobowością – studium przypadku. Tytuł całości: W: Współczesne wyzwania opieki nad seniorem.
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Pod red. Mariusza Wysokińskiego, Zofii Sienkiewicz, Wiesława Fideckiego, Beaty Dziedzic. Adres wydawniczy: Warszawa : Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2020
 • Flaga-Gieruszyńska Kinga, Kożybska Marta, Osman Tomasz, Radlińska Iwona, Zabielska Paulina, Karakiewicz-Krawczyk Katarzyna, Jurczak Anna, Karakiewicz Beata. Telemedicine services in the work of a doctor, dentist, nurse and midwife analysis of legal regulations in Poland and the possibility of their implementation on the example of selected European countries. Ann. Agric. Environ. Med. 2020 : vol. 27, nr 4, s. 680-688.
 • Giezek Marta, Zabielska Paulina, Karakiewicz Beata.Costs of provision for in-home care services for dependent persons in selected Polish cities 2015-2017 challenges for local governments = Koszty świadczenia usług opiekuńczych dla osób zależnych w miejscu zamieszkania w Polsce w latach 2015-2017. Wyzwania dla samorządów. Med. Ogólna Nauki. Zdr. 2020:t. 26, nr 2, s. 164-168.
 • Kamińska Magdalena Sylwia, Wyzwania sektora ochrony zdrowia w kontekście srebrnej gospodarki, W: Srebrna gospodarka perspektywa interdyscyplinarna / Frąckiewicz Ewa, Iwański Rafał (red.), 2021, Szczecin, Akademia Sztuki w Szczecinie, s.198-219, ISBN 978-83-63072-69-8
 • Kamińska Magdalena Sylwia, Standard edukacji zdrowotnej pacjenta w wieku geriatrycznym po upadku, W: Wybrane aspekty wieku podeszłego / Fidecki Wiesław, Sienkiewicz Zofia, Wysokiński Mariusz (red.), 2021, Warszawa, Warszawski Uniwersytet Medyczny, s.113-125, ISBN 978-83-7637-570-0
 • Kamińska Magdalena Sylwia, Wczesna identyfikacja symptomów zespołu słabości u osób po 65 r. ż. dylematy i wyzwania dla naukowców i praktyków, W: Studium sztuki, filozofii i medycyny / Rudnicki Jacek (red.), 2021, Szczecin, Wydawnictwo ISPL Jacek Rudnicki, s.17., ISBN 978-83-931670-5-0
 • Ewa Frąckiewicz, Information and communication technologies as a source of customer value in the context of balancing the positions of younger and older consumers / // Sustainability. 2021, vol. 13 iss. 9 DOI: 10.3390/su13094722
 • Iwański R., Tomczak Ł., Lipska-Sondecka A., Decreasing the Retirement Age in the View of Dynamically Ageing Population in Poland, Athenaeum Polskie Studia Politologiczne, vol. 71(3)/2021, pp. 77?88, DOI: 10.15804/athena.2021.71.05
 • Iwański R., Praca socjalna w środowisku niesamodzielnych osób starszych i opiekunów rodzinnych, w: Ku profesjonalizacji w pracy socjalnej. Znane problemy w nowych odsłonach, red. Barbara Kromolicka, Ilona Kość, Instytut Naukowo-Wydawniczy ?Spatium? Radom, 2021, s. 119-142.
 • Iwański R., Loneliness and care of the elderly, The Bloomsbury Handbook of solitude, silence and loneliness / Julian Stern, Christopher A. Sink, Wong Ping Ho (Anthology Editor).. ? New York : Bloomsbury Publishing, p. 299-309.
 • Iwański R., Ograniczenia rozwoju srebrnej gospodarki w Polsce, w: red. Ewa Frąckiewicz i Rafał Iwański, Srebrna gospodarka. Perspektywa Interdyscyplinarna. Wydawnictwo Akademii Sztuki w Szczecinie, Szczecin, 2021.
 • Bugajska B., Iwański R. (2021) Local Strategies of Strengthening the Caregiving Potential of Families of People with Alzheimer?s Disease?Good Practices Introduced in Poland. In: Shankardass M.K. (eds) Dementia Care. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-3864-0_9
 • Anna Szafranek, Rafał Iwański, Ustrojowa ochrona praw do świadczeń zdrowotnych osób dorosłych i starszych w terminalnych stanach choroby, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, Nr 2 (60)/2021, DOI 10.15804/ppk.2021.02.21
 • Kamińska Magdalena Sylwia, The health and health needs of Polish seniors during the COVID-19 pandemic, Gerontologia Polska, 2022, vol. 30, nr 3, s.157-162
 • Iwański R., Szafranek A., Znaczenie i rola zasiłków stałych jako formy wsparcia osób starszych, Polityka Społeczna 5-6/2-22, DOI: 10.5604/01.3001.0015.8875
 • Zuzanna Rataj, Rafał Iwański, The Role of Housing Policy in Long-Term Care in Poland, Housing Policy Debate, http://dx.doi.org/10.1080/10511482.2020.1825011
 • Szafranek A., Iwański R., Konstytucyjna ochrona praw osób starszych w zakresie wybranych świadczeń pomocy społecznej ? założenia a realizacja. Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2 (66)/2022, DOI 10.15804/ppk.2022.02.17

VI Pełnione funkcje przez członków oddziału w trakcje trwania kadencji w innych organizacjach.

1. Kamińska Magdalena Sylwia. Funkcja konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla obszaru województwa zachodniopomorskiego.
2. Kamińska Magdalena Sylwia. Funkcja przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Oddział w Szczecinie.
3. Kamińska Magdalena Sylwia. Funkcja kierownika Samodzielnej Pracowni Opieki Długoterminowej i Medycyny Paliatywnej, Katedry Medycyny Społecznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.