Zarząd oddziału

dr Rafał Iwański - przewodniczący oddziału

Doktor nauk ekonomicznych, socjolog - pracownik socjalny. Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej (Zespół Gerontologii Stosowanej i Tanatologii) Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego. Przewodniczący szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Sekretarz International Society for Research on Solitude.

Zainteresowania badawcze i naukowe koncentrują się wokół polityki społecznej, a w szczególności pomocy społecznej i pracy socjalnej oraz gerontologii społecznej i ekonomicznej. Autor książki "Opieka długoterminowa nad osobami starszymi", CeDeWu 2016 oraz współautor (Iwański R., Sielicka E., Jarzębińska A.) "Opieka paliatywna i hospicyjna w ujęciu społecznym i ekonomicznym", CeDeWu 2018.

Dr hab. Beata Bugajska, prof. US. Zastępczyni przewodniczącego

Dr hab. Beata Bugajska, prof. US - doktor habilitowana nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika (2016) - miejsce pracy - Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik zespołu gerontologii stosowanej i tanatologii. Pracę w Uniwersytecie Szczecińskim od 2016 roku łączy z obowiązkami Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin i od 2020 r. funkcją pełnomocniczki Prezydenta Miasta Szczecin ds. równości.

Zainteresowania badawcze:

  • pedagogika społeczna,
  • gerontologia społeczna,
  • pomoc społeczna i praca socjalna.

Autorka ponad 80 prac, w tym m. in.: Tożsamość człowieka w starości. Studium socjopedagogiczne (Szczecin 2005); Przyszłościowa perspektywa czasowa w starości (Szczecin 2012) [współautorka]; Podróż w czasie. Warsztat rozwoju osobistego osób starszych (Szczecin 2014) [współautorka] (książka zdobyła Nagrodę Teofrasta w kategorii najlepsza popularnonaukowa książka psychologiczna roku 2015).

Szczególnie doceniona została publikacja pt. The ninth stage in the cycle of life ? reflections on E.H. Erikson`s theory, opublikowanej w międzynarodowym czasopiśmie  Ageing & Society, 37. 2017 za którą otrzymała nagrodę Zachodniopomorskiego Nobla. 

Organizatorka cyklu konferencji naukowych pt. Świat (nie)przyjazny starości.

Udział w zagranicznych stażach naukowych w Walii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Słowacji, Francji połączonych z wyjazdami studyjnymi do instytucji pomocy i opieki nad osobami starszymi. Przewodnicząca Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych województwa zachodniopomorskiego.

Działalność społecznazaangażowana w rozwój Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Szczecinie i całym regionie. Pomysłodawczyni i organizatorka Zachodniopomorskiego Partnerstwa na rzecz Aktywności Seniorów, Latającego Humanistycznego Uniwersytetu Seniora i cyklicznych spotkań Zachodniopomorskiego Forum Liderów Uniwersytetów Trzeciego Wieku; członkini honorowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szczecinie, członek Rady Programowo ? Naukowej w UTW w Szczecinie i w Policach; założycielka Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Seniora; inicjatorka utworzenia UTW Szczecin ? Prawobrzeże. Za działalność na rzecz osób starszych, nagrodzona tytułem Szczecinianki Roku 2014  i Złotą Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego.

Kobieta Charyzmatyczna w kategorii kobieta nauki i kobieta społeczna plebiscytu czasopisma WhyStory Gazety Wyborczej 2017 

Zaangażowana w prace Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego; przewodnicząca oddziału szczecińskiego (od 2003 do stycznia 2016); Wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego (2017-2023).

Dr n. med. Magdalena Kamińska - skarbnik 

Dr n. med. Magdalena Kamińska jest absolwentką Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Była stypendystką Ministra Zdrowia za osiągnięcia w nauce w roku akademickim 2005/2006. W 2006 roku uzyskała tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa. W 2012 roku obroniła rozprawę doktorską pt. "Ocena czynników ryzyka upadków u osób w wieku geriatrycznym". Ukończyła studia podyplomowe "Gerontopedagogika" oraz "Zarządzanie w opiece zdrowotnej".

Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego. Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Pielęgniarską realizowała w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie, najpierw w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Geriatrii, a następnie w Oddziale Geriatrii i Przewlekle Chorych. Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla obszaru województwa zachodniopomorskiego w latach 2022-2023.

Od 2006 roku jest zatrudniona w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie (PUM). Od 2015 roku pełni funkcję Pełnomocnika Dziekana ds. utworzenia programu na kierunku Pielęgniarstwo realizowanego w języku angielskim, a także funkcję członka komisji egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego w przewodach doktorskich w PUM w Szczecinie. W 2017 roku pełniła funkcję pełnomocnika Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie ds. współpracy międzynarodowej, a w latach 2020-2023 była Pełnomocnikiem Dziekana ds. programu ERASMUS+ na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Została powołana na członka Rady Naukowej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie Nauki o Zdrowiu na kadencję 2021-2023. Od 2018 roku pełni funkcję kierownika Samodzielnej Pracowni Opieki Długoterminowej i Medycyny Paliatywnej. Jest twórczynią programów kształcenia i osobą odpowiedzialną za proces kształcenia studentów na wszystkich kierunkach Wydziału Nauk o Zdrowiu w zakresie geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego, gerontologii, opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i promocji zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia w oparciu o symulację medyczną wysokiej wierności. Od wielu lat współpracuje także z licznymi ośrodkami kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych prowadząc wykłady, ćwiczenia i warsztaty m. in. z zakresu pielęgniarstwa geriatrycznego, opieki długoterminowej, oraz praktyki pielęgniarskiej opartej na dowodach naukowych.

Prowadzi działalność naukową nieprzerwanie od 2005 roku. Jej zainteresowania naukowe obejmują problematykę starzenia się człowieka w aspekcie medycznym, psychologicznym i socjologicznym, problematykę profilaktyki upadków osób w wieku geriatrycznym, a także wczesną identyfikację symptomów zespołu słabości i sarkopenii u osób starszych z uwzględnieniem kompleksowej oceny geriatrycznej. W swoich pracach naukowych zwraca szczególną uwagę na implikacje praktyczne, starając się wdrożyć uzyskane wyniki badań do praktyki zawodowej zgodnie z ideą praktyki pielęgniarskiej opartej na dowodach naukowych. Jest autorką wielu publikacji naukowych w dziedzinie zdrowia publicznego, medycyny rodzinnej i pielęgniarstwa rodzinnego, geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego.

Została wielokrotnie uhonorowana nagrodami Rektora PUM w Szczecinie za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne. Członkini Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, a także Zarządu Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Oddział w Szczecinie (stanowisko skarbnika, kadencja 2024-2028). Przewodnicząca oddziału szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Pomysłodawczyni, inicjatorka i koordynatorka pierwszego w Polsce Medycznego Uniwersytetu Seniora przy PUM w Szczecinie (MUS PUM).

Prywatnie szczęśliwa i spełniona mama. Miłośniczka podróży, literatury faktu, wspinaczki górskiej i nordic walkingu. Zdobywczyni Korony Gór Polski i najwyższego szczytu Afryki ? Kilimandżaro.

prof. dr hab. Ewa Frąckiewicz

 

dr Paulina Zabielska 

Doktor nauk o zdrowiu, absolwentka zdrowia publicznego, ekonomistka, MBA w sektorze ochrony zdrowia. Adiunkt w Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego w Katedrze Medycyny Społecznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Terapia zajęciowa.

Prezes Polskiego Towarzystwa Arteterapii Klinicznej, sekretarz szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, członek Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie - w kadencji 2020-2024.

Autorka ponad 70 publikacji naukowych z zakresu zdrowia publicznego i medycyny społecznej, członkini komitetów organizacyjnych licznych szkoleń i konferencji. Laureatka nagród JM Rektora PUM w Szczecinie za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne.

Była realizatorem zadań w ramach projektu "PROGRESSUS - projekt obywatelskiego wsparcia tworzenia/zmian lokalnych polityk senioralnych wobec osób 60+ realizowanych na obszarze Metropolii Szczecińskiej", dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich; realizatorem zadań w ramach międzynarodowego projektu Eldery care at Home, finansowanego przez Erasmus+ Program of the European Union oraz  ekspertem w projekcie międzynarodowym FOCUS Delphi Panel, dotyczącym zespołu kruchości w wieku podeszłym (Projekt finansowany ze środków UE w ramach European Union's Health Programme (2014-2020)).

Odbyła wizyty studyjne na uniwersytetach we Włoszech, Kanadzie oraz Palestynie.