European Commission Report on the Impact of Demographic Change

Na stronach Komisji Europejskiej opublikowane zostało sprawozdanie dotyczące zmian demograficznych w naszym regionie. W raporcie przedstawiono długoterminowe prognozy demograficzne dotyczące m.in. średniej długości życia, wskaźniki urodzeń, wskaźniki określające stopień starzenia się poszczególnych populacji itp. Link do raportu  Link do komunikatu EC

“ZAOPIEKOWANI” SYSTEMOWE WZMACNIANIE POTENCJAŁU OPIEKUŃCZEGO RODZIN

Projekt nr RPZP.07.06.00-32-K051/19 Projekt realizowany jest w okresie  01 stycznia 2020 ? 31 marca 2023  przez Gminę Miasto Szczecin. Realizatorami projektu ze strony Gminy Miasta Szczecin są: Dom Pomocy Społecznej ?Dom Kombatanta? w Szczecinie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 ? […]