Sprawozdanie z działalności za okres 2016-2019

Sprawozdanie z działalności  Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego Oddziału w Szczecinie

za okres 2016 – 2019

Na ostatnim Walnym zebraniu Szczecińskiego Oddziału PTG, które odbyło się 28.01.2016 wybrano, w drodze tajnego głosowania, a następnie ukonstytuowania się, Zarząd i Komisję Rewizyjną w składzie:

I.

Zarząd PTG O/Szczecin 

Przewodniczący – Marta Giezek

Wiceprzewodniczący – Beata Bugajska

Sekretarz – Urszula Kozłowska

Skarbnik – Ewa Frąckiewicz

Członek – Rafał Iwański

Komisja Rewizyjna Oddziału

Przewodniczący – Zofia Cerzniewska

Z-a przewodniczącego – Urszula Majewska

Członek – Ewa Rębacz

Liczba członków

W okresie trwania kadencji liczba członków wynosiła odpowiednio:

2016 – 44 osoby

2017 – 44 osoby

2018 – 44 osoby

2019 – 44 osoby + 6 osób przyjętych na Zebraniu Zarządu w dniu 23 stycznia 2020 r.w Poznaniu.

III. Liczba spotkań Zarządu i spotkań naukowych

W okresie 2016 – 2019 odbyło się 19 posiedzeń Zarządu Oddziału PTG i 19  posiedzeń naukowych Towarzystwa. Frekwencja na zebraniach wahała się w granicach 30-50%

Liczba posiedzeń Lata  

Razem

2016 2017 2018 2019
Zarządu 5 5 4 2 16
Towarzystwa   5 5 4 2 16

Tematyka spotkań

Tematyka spotkań koncentrowała się na problematyce geriatrii i gerontologii społecznej.

Wykłady naukowe odbyły się na 11 spotkaniach. Natomiast  5 spotkań miało charakter wizyt studyjnych w miejscach dedykowanych seniorom, m.in. Oddział Geriatryczny, kluby seniora
i dzienne ośrodki wsparcia dla osób starszych.

Konferencje Naukowe organizowane przez oddział

W okresie sprawozdawczym Szczeciński Oddział PTG był partnerem w 5 różnorodnych przedsięwzięciach  naukowych o tematyce gerontologicznej.

Udział członków Szczecińskiego Oddziału PTG w sympozjach, zjazdach, konferencjach gerontologicznych i geriatrycznych

Lata 2016 2017 2018 2019 Razem
Liczba wydarzeń 33 46 15 13 107
VII.  Publikacje naukowe na temat gerontologii
Lata 2016 2017 2018 2019 Razem
Liczba publikacji 10 25 17 15 67

Udział w programach krajowych z zakresu geriatrii i gerontologii

Lata 2016 2017 2018 2019 Razem
Liczba programów 7 12 1 0 20

Udział w zespołach badawczych

Lata 2016 2017 2018 2019 Razem
Liczba zespołów 3 2 0 0 20

Projekty wdrożeniowe

Lata 2016 2017 2018 2019 Razem
Liczba projektów 7 0 2 0 9

Wykłady w Uniwersytetach Trzeciego Wieku, organizacji senioralnych i na rzecz środowiska lokalnego

Lata 2016 2017 2018 2019 Razem
Liczba przedsięwzięć   14 7 2 0 9

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Lata 2016 2017 2018 2019 Razem
Liczba przedsięwzięć   8 4 7 7 26

Awanse naukowe członków oddziału

Lata 2016 2017 2018 2019 Razem
Liczba awansów 4 1 0 0 5

Nagrody

Lata 2016 2017 2018 2019 Razem
Liczba nagród 0 0 1 0 1