Konkurs na prace naukowe o tematyce gerontologicznej

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego ogłasza konkurs na prace naukowe o tematyce gerontologicznej. Konkurs dotyczy prac z obszaru gerontologii społecznej, gerontologii klinicznej (geriatrii) i gerontologii eksperymentalnej, które zostały obronione w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2016.

Zasady konkursu określa poniższy Regulamin konkursowy:

1. Praca może zostać zgłoszona do konkursu przez autora lub promotora przewodu doktorskiego albo pracy magisterskiej.
2. Pełny tekst rozprawy doktorskiej/magisterskiej wraz z recenzjami należy przesłać w terminie od 15.02.2017 do 14.05.2017 roku w wersji papierowej i elektronicznej na adres Zarządu Głównego PTG:
Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej
Hospicjum Palium
Oś. Rusa 25A
61-245 Poznań
3. Nadesłane prace nie zostaną zwrócone autorom (nadawcom) po zakończeniu konkursu.
4. Do pracy należy dołączyć zaświadczenie uczelni lub promotora o pomyślnym ukończeniu przewodu doktorskiego lub obronie pracy magisterskiej.
5. Członkowie Komisji Konkursowej powołani przez Zarząd Główny PTG niezależnie oceniają prace konkursowe zgodnie z poniższymi kryteriami:
o merytoryczne walory pracy oraz poprawność metod badawczych,
o merytoryczna oraz formalna poprawność wniosków,
o wartość naukową i praktyczną przeprowadzonych badań,
o oryginalny charakter pracy.
6. Za każdy element przyznaje się ocenę w skali od 1 do 5 punktów. Maksymalna liczna punktów wynosi 20.
7. W razie potrzeby Komisja może zasięgnąć opinii dodatkowo powołanych recenzentów.
8. Po uzyskaniu trzech ocen, na wspólnym spotkaniu wszystkich Członków Komisji Konkursowej zostanie określona ocena końcowa, jaką jest średnia ocen indywidualnych, ze wskazaniem prac nagrodzonych.
9. Komisja Konkursowa podejmie decyzję dotyczącą rozstrzygnięcia konkursu i ogłosi ją w trakcie XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Naukowego PTG, który odbędzie się dniach 17-18.11.2017 w Warszawie. Laureaci Konkursu zostaną wcześniej powiadomieni, aby umożliwić im udział w Zjeździe.