Dr hab. Beata Bugajska, prof. US członkinią Rady ds. Polityki Senioralnej przy Minister ds. Polityki Senioralnej

Dr hab. Beata Bugajska, prof. US Wiceprzewodnicząca szczecińskiego oddziału PTG,  kierowniczka Zespołu Gerontologii Stosowanej i Tanatologii działające w ramach Katedry Pedagogiki Społecznej w Instytucie Pedagogiki US wybrana została do Rady ds. Polityki Senioralnej przy Minister ds. Polityki Senioralnej Marzenie Okle-Drewnowicz w kadencji 2024-2026.

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra do spraw Polityki Senioralnej. Jest powoływana na 2-letnią kadencję i liczy 30 członków. W jej skład, wchodzą “osoby wyróżniające się wiedzą i doświadczeniem w kwestiach polityki senioralnej”. Do zadań Rady należy opracowywanie kierunków działań adresowanych na rzecz osób starszych w Polsce, inicjowanie, wspieranie i promowanie rozwiązań z zakresu polityki senioralnej oraz przedstawianie Ministrowi propozycji rozwiązań na rzecz rozwoju systemu wsparcia osób starszych.

Dr hab. Beata Bugajska, prof. US jest autorka ponad 80 prac naukowych, w tym m. in.: Tożsamość człowieka w starości. Studium socjopedagogiczne (Szczecin 2005); Przyszłościowa perspektywa czasowa w starości (Szczecin 2012); Podróż w czasie. Warsztat rozwoju osobistego osób starszych (Szczecin 2014) książka zdobyła Nagrodę Teofrasta w kategorii najlepsza popularnonaukowa książka psychologiczna roku 2015. Szczególnie doceniona została publikacja pt. The ninth stage in the cycle of life – reflections on E.H. Erikson`s theory, opublikowanej w międzynarodowym czasopiśmie  Ageing & Society, 37. 2017 za którą otrzymała nagrodę Zachodniopomorskiego Nobla.

Od lat zaangażowana w rozwój Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Szczecinie i całym regionie. Pomysłodawczyni i organizatorka Zachodniopomorskiego Partnerstwa na rzecz Aktywności Seniorów, Latającego Humanistycznego Uniwersytetu Seniora i cyklicznych spotkań Zachodniopomorskiego Forum Liderów Uniwersytetów Trzeciego Wieku; członkini honorowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szczecinie, członek Rady Programowo – Naukowej w UTW w Szczecinie i w Policach; założycielka Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Seniora. Inicjatorka utworzenia UTW Szczecin – Prawobrzeże. Za działalność na rzecz osób starszych, nagrodzona tytułem Szczecinianki Roku 2014  i Złotą Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego. Organizatorka cyklu konferencji naukowych pt. Świat (nie)przyjazny starości.

Zaangażowana w prace Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego; przewodnicząca oddziału szczecińskiego (od 2003 do stycznia 2016); Wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego (2017-2023).