Program seminarium Srebrna gospodarka w czasie pandemii 24.03.2022 r.

Link do spotkania MS Teams 

9.00-9.30 Otwarcie seminarium

prof. dr hab. Ewa Frąckiewicz i dr Rafał Iwański - PTG oddział w Szczecinie, US, SAiPNE

prof. dr hab. Kesra Nermend - IZ US

dr hab. Inż. Justyna Patalas-Maliszewska - Polskie Towarzystwo Zarządzania Innowacjami

dr hab. Barbara Kryk, prof. US - PTE o/Szczecin

dr hab. Jakub Swacha, prof. US - TNOiK o/Szczecin

dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. UEP - Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu

dr hab. Beata Bieszk-Stolorz, prof. US - Folia Oeconomica Stetinensia

dr Urszula Widelska - Marketing i Rynek

9.30-9.45 Wykład otwierający

dr Kaja Zapędowska-Kling (UŁ) - Wpływ pandemii COVID-19 na kondycję systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce

9.45-11.00 Sesja I Seniorzy a przedsiębiorczość - Moderator: dr hab. Beata Bugajska, prof. US

 1. prof. dr hab. Grażyna Krzyminiewska (UEP) - Przedsiębiorczość seniorów
 2. prof. dr hab. Stanisław Flejterski (Wyższa Szkoła Bankowa  Poznań/Szczecin) i Maria Czerniecka (PFP) - Silversi na rynku pracy(w kontekście fenomenu ageizmu)
 3. dr inż. Sylwia Badowska (UG) - Innowacje społeczne w segmencie senioralnym - przykłady stosowanych rozwiązań
 4. dr Andrzej Klimczuk (SGH) - Przedsiębiorczość społeczna i innowacje społeczne w srebrnej gospodarce- ujęcie systemowe

Dyskusja 

11:00-12:30 Sesja II Seniorzy w roli konsumentów Moderator: Prof. dr hab. Grażyna Krzyminiewska (UEP)

 1. dr Ewa Sobolewska-Poniedziałek (UZ) i dr  Anna Niewiadomska (UZ) - Wpływ pandemii Covid-19 na poziom aktywności zawodowej osób starszych
 2. dr inż. arch. Agnieszka Cieśla (PW) - Jakość zamieszkania osób starszych w kontekście pandemii COVID-19
 3. dr hab. Iwona Olejnik, prof. UEP i dr hab. Magdalena Stefańska, prof. UEP (UEP) - Żywność i jej marnowanie w gospodarstwach domowych seniorów w czasie pandemii Covid-19
 4. prof. dr hab. Ewa Frąckiewicz (US) o dr hab. Iwona Bąk, prof. ZUT  - Determinanty cyfrowego włączenia polskich seniorów
 5. Daria Wrukowska (US) - Wstępne omówienie wyników badań dotyczących zachowań starszych konsumentów aplikacji mobilnych

Dyskusja

12:30-13:30 Sesja III Zdrowie osób starszych Moderator: dr Kaja Zapędowska-Kling (UŁ)

 1. dr hab. Tomasz Olejniczak (UEP) - Zachowania prozdrowotne seniorów w okresie pandemii
 2. dr Magdalena Kamińska (PUM w Szczecinie) - Stan zdrowia i potrzeby zdrowotne polskich seniorów w czasie pandemii COVID-19
 3. Piotr Walkowiak (US) - Zwierzęta towarzyszące osobie starszej w czasie wolnym podczas pandemii Covid-19

Dyskusja

13:30-14:45 Sesja IV Działania realizowane na rzecz i przez seniorów Moderator: dr Rafał Iwański (US/PTG)

 1. dr Nina Woderska (Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu, CREO) - Inspirujące działania prosenioralne organizacji pozarządowych i samorządowych
 2. prof. dr hab. Joanna Salachna (UwB) i dr Anna Szafranek (ANS w Łomży) - Instytucjonalny udział osób starszych w funkcjonowaniu samorządów terytorialnych - realia i założenie legislacyjne w aktualnych uwarunkowaniach
 3. dr Małgorzata Mikut (US) - Seniorzy w społeczeństwie w czasie pandemii - (nie)dostrzegane zasoby ludzkie dla zaangażowania społecznego
 4. Paweł Jaskuła - Wpływ pandemii COVID-19 na sytuację osób starszych w regionie Azji Centralnej na przykładzie Kazachstanu i Kirgistanu

Dyskusja

14:45 Zakończenie seminarium prof. dr hab. Ewa Frąckiewicz

Link do spotkania

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7c47ffdd4f3342c5b2ebe2c8d1c78c03%40thread.tacv2/1646564341664?context=%7b%22Tid%22%3a%22af892dd6-4563-4455-9c05-a398a43f2362%22%2c%22Oid%22%3a%2251184075-2c9a-4684-a5d9-5609d7a03273%22%7d