XIV Zjazd Naukowy PTG – relacja

Podczas XIV Zjazdu Naukowego PTG, który odbył się w formie on-line w dniu 19.11.2021 członkowie szczecińskiego oddziału wygłosili trzy referaty. Dr hab. Beata Bugajska, prof. US mówiła o sytuacji życiowej osób starszych nieheteronormatywnych. Dr Magdalena Kamińska natomiast skupiła się podczas swojego wystąpienia na kwestiach związanych z zastosowaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP) w pielęgnowaniu pacjenta w wieku geriatrycznym z wielochorobowością. Dr Rafał Iwański wygłosił referat nt. Deinstytucjonalizacja opieki długoterminowej nad osobami niesamodzielnymi Polsce – szansa czy zagrożenie?. Kolejny Zjazd za cztery lata.