Współczesne obrazy starości. Sztuka – literatura – reklama – konferencja

28 września 2021
Szczecin

Współcześnie zarówno samo postrzeganie, jak i wzorzec życia osób starszych zasadniczo się zmieniły. Zmiany widoczne są chociażby w nomenklaturze. Dziś raczej mówi się o osobach starszych jako o seniorach, a okres starości określa się jako wiek senioralny, trzeci wiek, złoty wiek, jesień życia, a nawet druga młodość. Warto jednak zwrócić uwagę, że ten etap w życiu człowieka, eufemistycznie nazwany jako Conradowska “smuga cienia”, posiada swoisty potencjał rozwojowy, stwarzający jednostce różnorodne możliwości. Z drugiej strony można zauważyć, że w kulturze konsumpcyjnej, gdzie dominuje kult piękna, młodości i sprawności, starość jest spychana na margines widoczności.

Problem ten stał się niemalże tematem tabu. Powszechnie kształtuje się przekonanie, że nad ciałem, a tym samym nad jego starzeniem się można zapanować. Świadczy o tym chociażby tematyka reklam komercyjnych, w których oferowane produkty mają starości i związanej z nią utracie sprawności zapobiegać. Niestety odsuwanie myśli o starości nie czyni nas wiecznie młodymi. Z kolei sztuka współczesna próbuje czasem dość brutalnie przypomnieć o istnieniu zjawisk wypieranych ze społecznej świadomości, takich jak starość właśnie. Przykładowo w polskiej sztuce przełom w traktowaniu tematu starości nastąpił w drugiej połowie XX wieku za sprawą artystów sztuki krytycznej, którzy dekonstruując mity na jej temat, uwidaczniali ją w naturalistycznej postaci (m.in. Katarzyna Kozyra, Artur Żmijewski, Zbigniew Libera). Gdzieś między tymi skrajnymi podejściami mieści się jeszcze reklama społeczna, która podejmuje próbę uświadamiania, oswojenia i radzenia sobie z problemami starości, takimi chociażby jak dyskryminowanie i wykluczanie osób starszych z życia zawodowego i społecznego, przełamywanie stereotypów na ich temat.

Serdecznie zapraszamy do zaprezentowania rozważań teoretycznych oraz analiz empirycznych, które wzbudzą dyskusję i pomogą udzielić odpowiedzi na pytanie jak współcześnie postrzega się starość w sztuce, literaturze i reklamie oraz w dziedzinach pokrewnych.

Proponowane szczegółowe zagadnienia:

 • młodość a doświadczenie – pozycja artystów seniorów w świecie sztuki
 • aktualność relacji mistrz-uczeń
 • przedstawienia starości w sztukach wizualnych
 • różne aspekty starzenia się w sztuce (fizyczne, psychologiczne, ekonomiczne, kulturowe)
 • starość w perspektywie sztuki feministycznej
 • seniorzy a sztuka partycypacyjna (sztuka społeczności, sztuka w interesie publicznym itp.)
 • uczestnictwo seniorów w sztuce i kulturze
 • motyw starości w sztuce i literaturze współczesnej
 • wizje starości oferowane przez reklamę
 • stereotypy starości w reklamie
 • seniorzy w reklamie społecznej (problem dyskryminacji, wykluczenia)

Ważne terminy:

 • do 20 czerwca 2021 ? przesłanie kart zgłoszeń wraz z abstraktami
 • do 30 czerwca 2021 ? organizatorzy przesyłają informację o akceptacji referatu

Konf_2021_karta_zgloszenia

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie noclegi i wyżywienie.

Komitet organizacyjny:
Przewodnicząca: dr Karolina Izdebska
Zastępczyni Przewodniczącej: dr hab. prof. US Agnieszka Kołodziej-Durnaś,
Członkowie:
dr hab. prof. US Urszula Kozłowska
dr hab. Arkadiusz Kołodziej
mgr Aleksandra Sileńska
mgr Anna Ścibior-Butrym
mgr Wojciech Rodzeń