Srebrna gospodarka. Ujęcie społeczno-ekonomiczne

Mamy przyjemność poinformować, że grudniu 2020 została wydana przez Wydawnictwo Cedewu publikacja pt. Srebrna gospodarka. Ujęcie społeczno-ekonomiczne pod redakcją Prof. dr hab. Ewy Frąckiewicz oraz dr hab. Barbary Kryk, prof. US. Autorami części rozdziałów w monografii są członkowie naszego oddziału, w tym: Beata Bugajska, Iwona Bąk, Magdalena Sylwia Kamińska, Ewa Frąckiewicz oraz Rafał Iwański. Publikacja była wydana pod patronatem szczecińskiego oddziału PTG.

Srebrna gospodarka (silver economy), nazywana też gospodarką senioralną, jest systemem wykorzystującym potencjał nabywczy starzejącego się społeczeństwa, upatrującym w strukturze demograficznej nie tylko zagrożeń, ale przede wszystkim szans na rozwój gospodarczy. Szacuje się, że wdrożenie koncepcji srebrnej gospodarki może przynieść miliardy złotych/euro rocznie i tysiące nowych miejsc pracy oraz – a może przede wszystkim – podnieść jakość życia osób starszych i tych na przedpolu starości.

Podjęcie odpowiednich działań pozwalających na ukształtowanie takiej gospodarki wymaga poznania zmieniających się uwarunkowań wpływających na tę grupę wiekową, procesów zachodzących w gospodarstwach domowych osób starszych, ich zachowań jako konsumentów dóbr i usług, a także aktywnych uczestników życia społeczno-ekonomicznego.

W monografii omówiono następujące zagadnienia:

 • związek między poziomem starości populacji świata a COVID-19
 • praktyki realizacji standardów WHO dotyczące miasta przyjaznego seniorom
 • stan rynku mieszkaniowego przeznaczonego dla seniorów wraz z ich preferencjami
 • idea edukacji zdrowotnej seniorów
 • system organizacji i finansowania opieki długoterminowej
 • relacja między wzrostem gospodarczym a sytuacją finansową gospodarstw domowych seniorów
 • sytuacja osób w wieku okołoemerytalnym i poprodukcyjnym na rynku pracy
 • wyzwania związane z finansowym zabezpieczeniem okresu emerytalnego
 • zmiany struktury konsumpcji gospodarstw domowych w perspektywie 2050 r.
 • stosunek seniorów wobec trendu odpowiedzialnej konsumpcji
 • formy aktywności wpływające na proces pomyślnego starzenia
 • aktywność osób starszych w Internecie i mediach społecznościowych
 • rola ekonomii społecznej w zaspokajaniu potrzeb seniorów.

Link do publikacji