XXVI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej i konferencjia naukowa pt. Transgresje w pracy Socjalnej

3Z inicjatywy Katedry Pedagogiki Społecznej Instytutu Pedagogiki Wydziału Humanistycznego kierowanej przez prof. dr hab. Barbarę Kromolicką Uniwersytet Szczeciński był gospodarzem XXVI Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej oraz jak zawsze towarzyszącej każdemu Zjazdowi konferencji naukowej pt. Transgresje w pracy Socjalnej. Zjazd zgromadził w murach Wydziału Humanistycznego 120 uczestników z różnych ośrodków akademickich w Polsce, które prowadzą kształcenie na kierunku praca socjalna. Do udziału, w tym ważnym dla naszego ośrodka akademickiego wydarzenia zaproszono także pracowników socjalnych – praktyków z ośrodków pomocy społecznej.

5Gośćmi specjalnymi Zjazdu byli profesorowie: Prof. dr hab. Wiesław Łukaszewski, pracownik Uniwersytetu SWPS w Warszawie, Wydziału Zamiejscowego w Sopocie, Członek Prezydium Komitetu Nauk Psychologicznych PAN, Redaktor naczelny czasopisma popularno-naukowego -Charaktery, który w pierwszym dniu zjazdu wygłosił wykład pt. “Zmiana psychologiczna: Nie wystarczy chcieć!” oraz prof. dr hab. Jacek Hołówka z Uniwersytetu Warszawskiego, filozof i etyk. Kierownik Zakładu Filozofii Analitycznej w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor naczelny kwartalnika “Przegląd Filozoficzny”. Członek Komitetu Nauk Filozoficznych PAN i Komitetu Etyki w Nauce PAN. Profesor Hołówka w drugim dniu zjazdu wygłosił wykład pt. Tradycja i Transgresja.

16W konferencji podczas obrad plenarnych można było wysłuchać wystąpień: dr hab. Anny Michalskiej, prof. UAM, na temat Zachowań transgresyjnych w pracy socjalnej jako szczególnego rodzaju zachowań prospołecznych, dra hab. Tadeusza Kamińskiego z Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który wygłosił referat pt. Poza instytucją pomocy społecznej – alternatywne i uzupełniające obszary realizacji pracy socjalnej w Polsce oraz dra hab. Marek Rymszy z Uniwersytetu Warszawskiego, z wystąpieniem pt. Przekroczyć siebie, zrozumieć innych. Czego nauczyć może współczesnych pracowników socjalnych Brat Albert? Wszystkie wygłoszone referaty wzbudziły ożywiona dyskusje wśród uczestników konferencji.

Po sesji plenarnej uczestnicy konferencji rozpoczęli dwu dniowe obrady w sześciu sesjach tematycznych, w których podejmowali zróżnicowane zagadnienia związane z transgresją w pracy socjalnej.

8W drugim dniu konferencji odbył się bardzo interesujący panel dyskusyjny, w którym na przeciwko siebie zasiedli przedstawiciele środowisk akademickich w osobach: prof. dr hab. Mirosław Patalon z Akademii Pomorskiej w Słupsku, dr hab. Jolanta Grotowska-Leder, prof. Uniwersytetu Łódzkiego, dr hab. Ewa Kantowicz, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz dr hab. Dobroniega Trawkowska, prof. Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, oraz praktyków – Dorota Rybarska-Jarosz – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Beata Bugajska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, Beata Karlińska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach oraz Marta Giezek – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Moderatorem panelu była Pani Prof. dr hab. Barbara Kromolicka. Uczestnicy panelu poszukiwali odpowiedzi na pytanie: Jak ocenia się kształcenie do pracy socjalnej? jakim wyzwaniom edukacyjnym trzeba sprostać, by przygotować w pełni profesjonalne kadry do pracy socjalnej?

Dwudniowe obrady konferencji naukowej towarzyszące XXVI Zjazdowi Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej zakończył krótki koncert jazzowo-folkowy dedykowany uczestnikom zjazdu oraz pracownikom socjalnym z okazji zbliżającego się Dnia Pracownika Socjalnego. Z tej też okazji Dziekan Wydziału Humanistycznego Pani dr hab. Urszula Chęcińska, prof. US oraz Pani Prof. dr hab. Barbara Kromolicka wręczyły listy gratulacyjne dla wyróżniających się pracowników socjalnych, którzy są absolwentami Wydziału.

Podkreślić należy, że patronat medialny nad tym wspaniałym wydarzeniem naukowym w naszym środowisku akademickim objęła TVP Szczecin, Radio Szczecin i Kurier Szczeciński. Wsparcia organizatorom udzieliła firma ASPROD, która ufundowała słodkości na przerwy kawowe.