Program IV Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Srebrna Gospodarka. Relacje międzypokoleniowe

Program

IV Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej

Srebrna Gospodarka. Relacje międzypokoleniowe

20-21 marca 2024 r.

Miejsce: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego

Krakowska 71-79 71-017 Szczecin

Program Konferencji Srebrna Gospodarka 2024 – pdf

Link do strony konferencji

20.03.2024 (środa)

8.30 Rejestracja uczestników. Sala 155

9.00 – 9.30 Otwarcie konferencji. Sala 155

9.30 – 10.15 Wykład otwierający: prof. dr hab. Piotr Błędowski (SGH) Gospodarka i społeczeństwo wobec starzenia się ludności. 

10.15 – 10.45 Przerwa kawowa. Sala 107

10.45 – 12.45 Sesje równoległe

Sesja 1. Opieka nad niesamodzielną osobą starszą. Moderator: dr Łukasz Jurek. Sala 155

 1. Dr hab. Beata Bugajska, prof. US. (US) Zaginięcia osób starszych żyjących z chorobą Alzheimera.
 2. Mgr Leszek Guga, (TZMO) Godność ? codziennie. praca z pacjentami z nietrzymaniem moczu.
 3. Mgr Dorota Rybarska ? Jarosz (ROPS UMWZ) Kto i gdzie gubi godność i podmiotowość osób starszych? Działania samorządu województwa zapobiegające alienacji seniorów.
 4. Klaudia Watros (NIGRiR) Międzypokoleniowe wsparcie w chorobie przewlekłej: Program samoopieki w Polsce.
 5. Dr inż. arch. Iwona Benek (PŚ) Interwencje projektowe w przestrzeniach opieki długoterminowej dla osób starszych z zaburzeniami neuropoznawczymi.
 6. Mgr Joanna Hain-Listewnik (TZMO) Projekty Fundacji TZMO Razem Zmieniamy Świat ? współpraca na rzecz podnoszenia jakości opieki i promowania zachowań prozdrowotnych.
 7. Dr Rafał Iwański (US) Wyzwania w opiece nad osobą z chorobą Alzheimera.

Sesja 2. Pokolenia w świetle zmian gospodarczych i społecznych. Moderator: dr hab. Robert Bęben, prof. UG. Sala 177

 1. Dr hab. Magdalena Sobocińska, prof. UEW (UEW) Wizerunek seniora kształtowany przez kulturę w świetle wyników wybranych analiz semiotycznych.
 2. Dr Ewelina Idziak (UKW ASUE, AVUAS) Cyrkulacja mikro przepływów w gospodarstwach domowych seniorów jako przykład relacji międzypokoleniowych typu dawca-biorca.
 3. Michał Walter (UJ) Dostępność produktów i usług bankowych dostosowanych do potrzeb seniorów.
 4. Dr Ewa Kubejko-Polańska (UR) Młodzi kreatorzy biznesów w srebrnej gospodarce.
 5. Dr Dawid Banaś (UEP) Różnice pokoleniowe w dobrowolnym, indywidualnym oszczędzaniu emerytalnym na przykładzie Polski.
 6. Dr Anna Chmiel (UwB) Górnoślązacy wokół stołu ? przemiany życia codziennego współczesnych rodzin górnośląskich.
 7. Dr Joanna Hoffmann-Aulich (UZ) dr Monika Lato-Pawłowska (UZ) Wizja pozytywnego starzenia się społeczeństwa.

Sesja 3. Pokolenia wobec innowacji. Moderator: dr hab. Tomasz Olejniczak, prof. UEP. Sala 194

 1. Dr hab. Marzena Frankowska, prof. US. (US), dr inż. Wojciech Musiał (US) Wykorzystanie autonomicznych robotów mobilnych wyposażonych w systemy sztucznej inteligencji do wizyjnej inspekcji aktywności osób starszych pozostających bez opieki.
 2. Mgr Agnieszka Cysewska (DPS w Sopocie) Sztuczna Inteligencja jako partner w opiece.
 3. Mgr Przemysław Luberda (UEK) Różnice w korzystaniu ze smartfona między młodymi a starszymi konsumentami.
 4. Mgr Daria Wrukowska (US) Podejście osób starszych do aplikacji mobilnych promujących zdrowy styl życia.
 5. Mgr Justyna Łukaszewska, (TZMO Citonet) CitoNet Szczecin ? Passion for Inovation.
 6. Dr Aleksandra Sander (US) Smart-home ? technologia podnosząca jakość życia niemieckich seniorów.
 7. Dr hab. Tomasz Olejniczak (UEP) Innowacyjność zakupów konsumentów ? różnice pokoleniowe na rynkach FMCG.

12.45 -13.15 Przerwa kawowa. Sala 107

13.15 – 14.45 Sesje równoległe

Sesja 4. Troska o dobrostan i zdrowie osób starszych. Moderator: Dr hab. Mariusz Wysokiński, prof. UML. Sala 155

 1. Dr Janina Kokoszka-Paszkot, Pacjent geriatryczny z  cukrzycą  a nowoczesne  systemy monitorowania 
 2. Mgr Maja Wencierska, mgr Kamila Pszenna, Psychoseksualność osób w wieku senioralnym.
 3. Dr Agnieszka Żabińska (UR), dr Katarzyna Szostakowska (UR) Medyczne zaciemnienie w kontekście dorosłych i starzejących się osób z niepełnosprawnością intelektualną. 
 4. Dr Kajetan Suchecki (UEK) Dostępność konsumentów/pacjentów 60+ do usług medycznych w zakresie stomatologii na tle stopnia zaspokojenia potrzeb zdrowotnych w okresie post-COVID.
 5. Dr Wiesław Fidecki (UML), dr hab. Mariusz Wysokiński, prof. UML. (UML) Pielęgniarska ocena stanu seniorów.

Sesja 5. Relacje w rodzinie. Moderator: dr Edyta Sielicka. Sala 177.

 1. Dr hab. Anna Wachowiak, prof. SGGW (SGGW), dr Małgorzata Herudzińska (SGGW) Seniorzy w rodzinie i seniorzy dla rodziny ? wobec międzypokoleniowego krzewienia kultury współżycia społecznego.
 2. Dr hab. Renata Szczepanik (UŁ) Kiedy relacja ze starzejącym się rodzicem jest jedynym zasobem dziecka w kryzysie życiowym?
 3. Dr Łukasz Jurek (UEWr) Moralność socjalna w Polsce: analiza zagadnienia z perspektywy różnic międzypokoleniowych.
 4. Dr Kaja Zapędowska-Kling (UŁ) Społeczno-kulturowe uwarunkowania zachowań żywieniowych seniorów w oparciu o wspomnienia z domu rodzinnego ? wstępne wyniki badań projektu FEASTD.
 5. Edyta Sielicka (US) Niesamodzielny senior jako źródło kryzysu w rodzinie.

Sesja 6. Związki międzypokoleniowe a przemiany społeczne. Moderator: prof. dr hab. Grażyna Krzyminiewska. Sala 194

 1. Dr Mirosława Cylkowska-Nowak (UMP), dr Sławomir Tobis (UMP) Zmiany w profilach zajęciowych osób starszych i młodszych z e-uzależnieniami.
 2. Dr Joanna Borowik (UwB) Dziadkowie wychowujący wnuki w rodzinach z pominiętym pokoleniem.
 3. Dr Sławomir Doburzyński (ISR) Senior jako podmiot nowej generacji polityk lokalnych.
 4. Martyna Karwińska, (APS) Relacja młodych dorosłych z ich dziadkami ? opieka, pomoc, wsparcie.
 5. Dr Marcin Kolwitz (PUM) Osoby starsze jako beneficjenci solidaryzmu społecznego?

14.45 – 15.45 Lunch. Sala 107

15.15 – 15.45  Zapraszamy na warsztaty z symulatorem starości (sala 155) oraz podstaw opieki nad niesamodzielną osoba starszą (sala 177). Osoby chętne do udziału w warsztatach prosimy o skorzystanie z formularza.

15.45 – 17.15 Sesje równoległe

Sesja 7. Zdrowie i jakość życia osób starszych. Moderator: dr Rafał Iwański. Sala 155

 1. Prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański (UPWr) Otwarty Uniwersytet Trzeciego Wieku, Wiek biologiczny człowieka ? problemy metodologiczne.
 2. Mgr Aleksander Matysiak (OIL Szczecin) Zaburzenia psychiczne u osób starszych ? możliwości terapeutyczne.
 3. Mgr Gabriela Kwestarz-Biczysko (DOZ Fundacji dbam o zdrowie) CSR w trosce o zdrowie Seniorów. Działania społecznie odpowiedzialne.
 4. Dr hab. Mariusz Wysokiński, prof. UML (UML), dr Wiesław Fidecki (UML) Wybrane elementy oceny jakości życia pacjentów oddziałów geriatrycznych.
 5. Martyna Szachniewicz (UMK) Michał Baran (UMK), dr hab. Marta Podhorecka, prof. UMK (UMK) Kto będzie leczył starszych pacjentów? Postawy wobec osób starszych wśród studentów kierunków medycznych.
 6. Dr Anna Bartkowiak (UWr) Zainteresowanie seniorów metodami odchudzania w zależności od czynników społeczno-demograficznych, antropometrycznych i aktywności fizycznej.
 7. Dr Agnieszka Materne (US) U Klocki LEGO? jako narzędzie wspomagania umiejętności kognitywnych i motorycznych osób starszych.

Sesja 8. Aktywność zawodowa osób starszych i wyzwania rynku pracy. Moderator: dr hab. Wojciech Jarecki, prof. US. Sala 177

 1. Dr hab. Grażyna Krzyminiewska (UEP), dr hab. inż. Hanna Pondel, prof. UEP (UEP) Pokolenia na rynku pracy. Ekonomiczny i społeczny kontekst pracy najstarszej i najmłodszej generacji.
 2. Dr Kinga Podraza-Myszkowska, Wyniki analizy działań informacyjnych powiązanych z silver economy na stronach www stu największych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2009-2023.
 3. Dr Monika Lato-Pawłowska (UZ), dr Joanna Hoffmann-Aulich (UZ), Pielęgniarki wobec starości i starzenia się własnej grupy zawodowej.
 4. Tomasz Pąsik, Seniorzy jako uczestnicy celowych wydarzeń firmowych.
 5. Mgr Ewelina Konarska-Michalczyk (US) Wyzwania stojące przed uczelniami i pracodawcami w obliczu zmian demograficzno-społecznych.

Sesja 9. Osoba starsza źródłem wiedzy. Moderator: dr hab. Anna Murawska, prof. US. Sala 194

 1. Alicja Przepiórska Ułaszewska (Fundacja Via Salutis) ?wzMOCnieni? ?  program osiągania dobrostanu potrzebny niezależnie od wieku.
 2. Dr Anna Janowicz, (WSB Merito w Gdańsku, Fundacja Hospicyjna w Gdańsku) Wolontariat jako sposób na pomyślne starzenie się i budowanie więzi międzypokoleniowej.
 3. Mgr Agnieszka Wróbel (UAM) Poszukiwanie znaczeń jednostkowego wymiaru starości dla wzmacniania więzi międzypokoleniowych.
 4. Mgr Olga Oskierko, mgr Marta Prucnal (Fundacja Centrum Edukacji Gerontologicznej) ?GeroHero?- znajdź w starości zawód przyszłości?- czy srebrna gospodarka to temat dla młodzieży?
 5. Mgr Piotr Walkowiak (US) Seniorzy ? hodowcy gołębi ozdobnych ? w międzypokoleniowym przekazie wartości.
 6. Mgr Tomasz Śliwowski (UwB) Dokąd zmierzamy? Transgeneracyjna wymiana doświadczeń.
 7. Anna Wiśniewska, Film łączy pokolenia.
 8. Mgr Jerzy Śliwa (Dom Mediacji) Mediatorzy-seniorzy czyli senioralny Korpus Pokoju Banku Srebrnej Gospodarki.
 9. Dr Mirosława Cylkowska-Nowak (UMP) Koritsushi (???), czyli zjawisko, które skłania do postawienia pytania o naturę społeczeństwa, w którym ludzie umierają samotnie

21.03.2024 (czwartek)

9.00 – 10.30 Sesje równoległe

Panel 1. Społeczna odpowiedzialność za godne starzenie się. Moderator: dr Rafał Iwański. SIL Studio Uniwizji

 • Dr Anna Janowicz, Fundacja Hospicyjna, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku.
 • Aneta Banek-Tabor, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Biuro Integracji Społecznej.
 • Leszek Guga, Fundacja TZMO Razem Zmieniamy Świat.
 • Agnieszka Cysewska, Dom Pomocy Społecznej w Sopocie.

Sesja 10. Prawne aspekty relacji międzypokoleniowych. Moderator: dr Aleksandra Klich. Sala 194

 1. Dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska prof. US (US), dr Aleksandrą Klich (US) Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego pacjenta-seniora.
 2. Dr Małgorzata Błażejowska (PK) Funkcjonowanie fundacji rodzinnej w Polsce ? aspekty prawne i ekonomiczne.
 3. Dr Ewa Jędrzejewska (US) Fundacja rodzinna ? instytucjonalne rozwiązanie dla pokoleń.
 4. Dr Marcin Sobota (UPWr), dr Katarzyna Rogowska-Sobota (UPWr) Ubezwłasnowolnienie w świetle prawa i w kontekście relacji rodzinnych
 5. Dr Michał Wojdała (US) Obowiązek alimentacyjny w stosunkach międzypokoleniowych.
 6. Dr Anna Szafranek (UwB) Prawno-ekonomiczne uwarunkowania pracy w domach pomocy społecznej w kontekście starzenia się populacji.
 7. Dr Michał Białkowski (US) Dziedziczenie testamentowe jako odzwierciedlenie relacji międzypokoleniowych.

10.30 – 11.00 Przerwa kawowa sala 107

11:00 – 12.30 Sesje równoległe

Sesja 11. Miasta przyjazne osobom starszym. Moderator: dr hab. Beata Bugajska, prof. US. Sala 155

 1. Dr hab. Perek-Białas, prof. UJ. (UJ)
 2. Dr hab. inż. arch. Anna Szewczenko, prof. PŚ (PŚ) Miejska Ścieżka Zdrowia. Międzypokoleniowe doświadczenia we wdrażaniu innowacyjnych form aktywności fizycznej.
 3. Dr inż. Sylwia Badowska (UG) W kierunku miast seniorów.
 4. Dr Zuzanna Rataj (UEP), dr Karolina Nowak (UEP) Mieszkanie dla seniora w zrównoważonym świecie. Czy w pierwszym opublikowanym raporcie ESG uwzględnia się potrzeby seniorów?

Sesja 12. Osoba starsza a system wartości w społeczeństwie. Moderator: prof. dr hab. Ewa Frąckiewicz. Sala 194

 1. Dr Sławomir Tobis (UMP) Alicja Neumann (UMP) ?Studenci ? seniorom, Seniorzy ? studentom?: fotografia i inne działania artystyczne w aktywizacji seniorów oraz dialogu międzypokoleniowym.
 2. Dr Monika Grottel (UG) Motywy zaangażowania osób starszych w e-dobroczynność ? wyniki badań empirycznych.
 3. Dr Marcin Szostakowski (UR) Seniorzy w przestrzeni ruchów miejskich na przykładzie Warszawskiego Targu Śniadaniowego.
 4. Aleksandra Szczepaniak (UŁ) Międzypokoleniowa zmiana w formułowaniu ocen moralnych.
 5. Mgr Haliny Oster (Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLanza) Fenomen Szkoły Dorosłego Człowieka.
 6. Dr Katarzyna Szostakowska (APS), dr Agnieszka Żabińska (UR), dr Marcin Szostakowski (US) Wsparcie w praktykach religijnych seniora z niepełnosprawnością ? doniesienia z badań.

12.30 – 13.00 Przerwa kawowa Sala 107

13.00 – 14.30 Panel 2. Miasto przyjazne starzeniu się. Moderator: dr hab. Beata Bugajska, prof. US. Sala 155

14.30 Zakończenie konferencji