Konferencja Naukowo – Szkoleniowa pt. “Zespół multidyscyplinarny w opiece nad człowiekiem w podeszłym wieku”

KOMUNIKAT I

Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych WUM w Warszawie

Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa UM w Lublinie

Klinika Geriatrii WUM w Warszawie

Katedra Geriatrii CM UMK w Bydgoszczy

Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego CM UMK w Bydgoszczy

zapraszają na

Konferencję Naukowo – Szkoleniową

“Zespół multidyscyplinarny w opiece nad człowiekiem

w podeszłym wieku”

Warszawa 25 października 2019r.

 

Patronat honorowy:

JM Rektor

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś

Miejsce konferencji:

Centrum Biblioteczno Informacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

  1. Żwirki i Wigury 63

02-109 Warszawa

Proponowana tematyka konferencji:

  1. Medyczne problemy wieku podeszłego
  2. Pielęgniarska opieka geriatryczna
  3. Rehabilitacja geriatryczna
  4. Psychologiczne i społeczne aspekty opieki nad seniorem
  5. Sesja dla studentów studiów I, II, III stopnia

Tematyka konferencji może zostać rozszerzona o Państwa propozycje w zakresie szeroko rozumianej opieki nad seniorem.

Podczas konferencji przewidziane są wystąpienia ustne oraz sesja e-posterów

OPŁATY:

Udział w konferencji jest bezpłatny

PUBLIKACJA

Istnieje możliwość zgłaszania prac do recenzowanej monografii (20 pkt. za artykuł/rozdział) o tematyce geriatrycznej.

Przyjmowane będą artykuły przygotowane na konferencję jak też i inne zgodne z powyższą tematyką.

Druk prac jest bezpłatny

Prace należy przygotować zgodnie z zasadami znajdującymi się w wytycznych dla autorów.

Do pracy należy dołączyć skan podpisanego oświadczenia (załącznik)

Artykuły należy zgłaszać do dania 25 września 2019roku na adres:

konferencja.geriatryczna@wum.edu.pl

Ważne terminy:

– do 30 września 2019 roku – przyjmowanie zgłoszeń wystąpień

– do 25 września 2019 roku – przyjmowanie artykułów do monografii

– 25 października 2019 – konferencja

Adres do korespondencji:

e-mail: konferencja.geriatryczna@wum.edu.pl

Wytyczne do monografii Warszawa 2019 Karta zgłoszeniowa geriatria 2019