Bon opiekuńczy Alzheimer 75

Bon przysługuje Opiekunowi zamieszkującemu na terenie Gminy Miasto Szczecin, udzielającemu wsparcia i opieki Seniorowi, tj. osobie chorej na chorobę Alzheimera, która ukończyła 75 r. ż. oraz spełnia łącznie następujące warunki:

 1. zamieszkuje na terenie Gminy Miasto Szczecin;
 2.  jest objęty świadczeniami zdrowotnymi, realizowanymi w formie szpitalnej i/lub  ambulatoryjnej i/lub środowiskowej, ma zdiagnozowaną chorobę Alzheimera przez lekarza ze specjalizacją z zakresu psychiatrii, neurologii lub geriatrii;
 3. nie jest objęta opieką placówki (instytucji) publicznej lub niepublicznej, zapewniającej opiekę całodobową.

JAK OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE?

Opiekun (osoba z rodziny: małżonek, dziecko, wnuk, rodzic, rodzeństwo, synowa, zięć) winien złożyć wniosek wraz z oświadczeniami oraz załącznikami, tj.:

1) zaświadczeniem od lekarza psychiatry, neurologa lub geriatry, że Senior jest objęty świadczeniami zdrowotnymi, zawierające informację dotyczącą rozpoznania choroby z określeniem jednostki chorobowej (jedna z poniższej listy):

a) F00.0 – otępienie w chorobie Alzheimera o wczesnym początku,

b) F00.1 – otępienie w chorobie Alzheimera w późnym początku,

c) F00.2 – otępienie atypowe i mieszane w chorobie Alzheimera,

d) F00.9 – otępienie w chorobie Alzheimera nieokreślone,

e) G30.0 – choroba Alzheimera o wczesnym początku,

f)  G30.1 – choroba Alzheimera o późnym początku,

g) G30.8 – inne postacie choroby Alzheimera,

h) G30.9 – choroba Alzheimera, nieokreślona.

2) dowód ustanowienia opieki nad Seniorem, jeśli w tym zakresie zostało wydane prawomocne orzeczenie właściwego sądu dla Opiekuna;

3) kwestionariusz ankiety.

Wniosek wraz z załącznikami można składać od 13.05.2019r. do 30.11.2019r. w Szczecińskim Centrum Świadczeń:

 • przy ul. Kadłubka 12,
 • przy ul. Kaszubskiej 30,
 • w Filii Urzędu Miasta Szczecin ul. Rydla 30/40 w Szczecinie.

ILE WYNOSI ŚWIADCZENIE?

Świadczenie wypłacane jest w trzech transzach po 1000 zł.:

 • I transza – do dnia 10.06.2019r. do dnia 30.06.2019r. – Opiekunom, którzy złożyli wniosek do 31 maja 2019r.;
 • II transza – od dnia 10.09.2019r. do dnia 30.09.2019r.- Opiekunom, którzy uzyskali prawo do świadczeń w ramach I transzy, a sytuacja opiekuńcza nie uległa zmianie oraz osobom, które złożyły wniosek w terminiedo 31 sierpnia 2019r.
 • III transza – od dnia 10.12.2019r. do dnia 31.12.2019r.- Opiekunom, którzy uzyskali prawo do świadczeń w ramach I i II transzy, a sytuacja opiekuńcza nie uległa zmianie oraz osobom, które złożyły wniosek w terminie do 30 listopada 2019r.

WYMAGANE WNIOSKI I FORMULARZE:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pieniężnego ?BON OPIEKUŃCZY: ALZHEIMER 75?
 2. Kwestionariusz ankiety
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

PODSTAWA PRAWNA:

Uchwała Nr V/127/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2019r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego “Bon opiekuńczy: Alzheimer 75” oraz upoważnienia Dyrektora Szczecińskiego Centrum Świadczeń do prowadzenia postępowań, w tym wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia pieniężnego ?Bon opiekuńczy: Alzheimer 75?. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 2428 z dnia 30.04.2019r.).

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/Compatible/Details?Oid=59063