Rusza nabór do Miejskiej Rady Seniorów

Prezydent Miasta Szczecin zaprasza seniorów do kandydowania na członków Miejskiej Rady Seniorów. Termin zgłoszeń upływa 10 września 2017 roku.

Aby zostać kandydatem na członka MRS, należy wypełnić kartę zgłoszeniową i złożyć ją do 10 września w sekretariacie Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta, lub wysłać na adres Urząd Miasta Szczecin Wydział Spraw Społecznych pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Kartę zgłoszeniową należy umieścić w kopercie z dopiskiem “Nabór do Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie”.

Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie, oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne, jak również zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji oraz kopię dokumentu potwierdzającego status prawny kandydata. Zgłoszenia złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Członkami Rady mogą być wyłącznie osoby działające w organizacjach na rzecz osób starszych, tzn. w szczególności organizacje pozarządowe oraz uniwersytety trzeciego wieku Gminy Miasto Szczecin.

Miejska Rada Seniorów ma charakter konsultacyjny , doradczy i inicjatywny. Jej zadaniem jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych w Szczecinie. Okres kadencji trwa 4 lata. Spośród 15 członków trzech wskazuje Prezydent Miasta Szczecin, kolejnych trzech Przewodnicy Rady Miasta, a dziewięciu pozostałych wybieranych jest w konkursie, na podstawie najwyższej ilości punktów.

W przypadku kandydatów do Rady zgłaszanych przez podmioty działające na rzecz osób starszych, formularz zgłoszeniowy powinien być podpisany zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą ze statutu lub innego aktu wewnętrznego regulującego zasady funkcjonowania danego podmiotu.

Informacji udzielają pracownicy Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin pod numerem telefonu:  91 424 58 21 oraz 91 424 56 67.

FireShot Capture 119 - Rusza nabór do Miejskiej Rady Senioró_ - https___wiadomosci.szczecin.eu_mie