Mieszkania wspomagane dla osób starszych

dr Marta Giezek

Pierwszy taki program w Szczecinie

Postępujący proces starzenia się populacji wymaga od władz na szczeblu krajowym i samorządowym podejmowania  działań na zasadzie synergii w różnych obszarach polityki społecznej, które będą stanowić efektywną odpowiedź na aktualne wyzwania i potrzeby. Przedsięwzięcia  na rzecz osób starszych powinny więc obejmować obszary zabezpieczenia społecznego, rynku pracy, zdrowia, edukacji, infrastruktury i mieszkalnictwa.

Wzorcową inicjatywą w tym zakresie jest mieszkalnictwo wspomagane. Pierwsze w Szczecinie  mieszkania wspomagane dla osób starszych zostały oddane do użytku w lipcu 2015 r. w ramach projektu Rewitalizacja RAZEM – Dom dla Seniora. Łączna pula mieszkań to 23, w tym 6 mieszkań jednopokojowych, 16 mieszkań dwupokojowych, 1 mieszkanie trzypokojowe. Program realizowany jest w obrębie śródmiejskiego kwartału nr 23 ograniczonego ulicami Boh. Getta Warszawskiego, Królowej Jadwigi i al. Wojska Polskiego jako wspólne przedsięwzięcie Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz Gminy Miasto Szczecin. Opiekę socjalną nad mieszkańcami sprawować będzie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Mieszkania przeznaczone są dla osób:

  1. będących mieszkańcami Gminy Miasto Szczecin,
  2. które mają ukończony 65  rok życia,
  3. są osobami samotnymi lub pozbawionymi wsparcia rodziny
  4. w dniu podpisania umowy najmu nie przysługiwał im tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub działki budowlanej
  5. nie posiadają zaległości z tytułu opłat czynszowych i wszelkich innych związanych z utrzymaniem dotychczas zajmowanego lokalu mieszkalnego,
  6. których dochód wynosi od 1400 zł,
  7. nie wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.

DSC_0308

Kwartał 23 to nie tylko mieszkania wspomagane, ale również cała infrastruktura zapewniająca możliwość prowadzenia w dalszym ciągu samodzielnego, niezależnego i satysfakcjonującego życia nawet przy pewnych ograniczeniach funkcjonalnych. W aspekcie architektonicznym i przestrzennym to mieszkania bez barier – łatwo dostępne i zaprojektowane z myślą o osobach niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością,  z   dużą powierzchnią przestrzeni wspólnych zachęcających do pogłębiania więzi sąsiedzkich. Do mieszkań prowadzą windy i podjazdy, a oznakowanie lokali i pięter jest wyraźne i przejrzyste.  Dla osób mniej samodzielnych świadczone są usługi opiekuńcze. W aspekcie społecznym zadbano  o bezpieczeństwo zewnętrzne poprzez monitoring zewnętrzny oraz bezpieczeństwo w mieszkaniu dzięki zainstalowaniu systemu przyzywania pomocy. W aspekcie zdrowotnym przewidziane są aktywizujące formy w  Dziennym Domu SENIOR-WIGOR. Z wnioskiem do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na tę inicjatywę wystąpił Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie (skrót: MOPR) uzyskując pełną wnioskowaną kwotę dofinansowania. Teraz Dzienny Dom SENIOR-WIGOR  jest nowocześnie i profesjonalnie wyposażany tak, aby służyć szczecińskim seniorom  w celu maksymalnego wydłużenia sprawności fizycznej i samodzielności oraz propagować nie tylko aktywny styl życia, ale także działania profilaktyczne,  edukację zdrowotną i dyżury pielęgniarskie z możliwością wykonywania podstawowych zabiegów i badań. Dzienny Dom SENIOR-WIGOR proponując bogatą ofertę nie tylko dla mieszkańców kwartału 23, ale również osób starszych z pobliskich kamienic dzielnicy Śródmieście ma znaczenie integracyjne sprzyjające ożywieniu i pogłębieniu relacji z otoczeniem, nawiązywaniu nowych znajomości i przyjaźni.

DSC_0317i

Program mieszkań wspomaganych jest pierwszą taką inicjatywą w Szczecinie, ale już wiadomo że nie ostatnią. Zainteresowanie osób starszych tego typu formą pomocy przerosło wszelkie oczekiwania autorów i realizatorów projektu, ponieważ na wybudowane 23 mieszkania złożonych zostało ponad 90 wniosków spełniających kryteria naboru. Zgodnie więc z założeniami Długofalowej Polityki Senioralnej zapoczątkowano w Szczecinie budowę zespołów mieszkań dostosowanych pod względem infrastruktury i usług do potrzeb osób starszych – mieszkań będących dobrym miejscem do życia.

DSC_0324i