Nauki o zdrowiu

Monika Paszkiewicz, Marta Giezek, Paulina Zabielska, Marta Bażydło, Barbara Masna, Jacek Ciechowicz. Can an elderly person be a victim of  violence? – literature review. J. Publ. Health Nurs. Med. Rescue  2016, nr 4, s. 7-11

Bożena Mroczek, Katarzyna Gawłowska-Lichota, Iwona Rotter, Katarzyna Żółtak-Bączkowska, Ewa Baranowska, Marta Giezek, Beata Karakiewicz: Realizacja programów profilaktycznych finansowanych ze środków publicznych. Stan faktyczny i propozycje rozwiązań w pielęgniarstwie środowiskowym/rodzinnym, Family Medicine & Primary Care Review, January – March 2011, Vol. 13, No. 1, s. 27.

Beata Karakiewicz, Celina Stala, Elżbieta Grochans, Iwona Rotter, Bożena Mroczek, Liliana Zaremba-Pechmann, Maria Laszczyńka, Marta Giezek: Ocena wpływu wybranych czynników socjodemograficznych na jakość życia osób chorujących na stwardnienie rozsiane, Annales Academiae Medicae Stetinensis, 2010, 56,3, s.107.

Ewa Rębacz-Maron, 2013, Starzenie się i samodzielność kobiet z trzech odmiennych środowisk: miast, wsi i Domu Pomocy Społecznej., Zdrowie publiczne 2013/123(2), str. 133-138.

Ewa Rębacz, 2008, Wskaźniki BMI i WHR u mieszkańców Szczecina w wieku powyżej 50 lat., Gerontologia Polska, Tom 16, Nr 1 (2008), str. 47-50.

Friedrich M., Goluch-Koniuszy Z., The assessment of influence of pro-health nutrition education and resulting changes of nutrition behavior of women Aged 65 – 85 on their body content, Menopause Review. 2015, 14(4), 1-8.

Goluch-Koniuszy Z., Fugiel J.,  Skład ciała, stan odżywienia i sposób żywienia osób przewlekle psychicznie chorych, mieszkańców domu pomocy społecznej. Bromat Chem. Toksykol. 2015, XLVIII (2), 140-150

Goluch-Koniuszy Z., Stan odżywienia i sposób żywienia kobiet z rakiem sutka, Bromat. Chem. Toksykol. 2015, XLVIII (2), 128 – 139.

Fugiel J., Goluch-Koniuszy Z. Stan odżywienia, skład ciała oraz analiza racji pokarmowych osób chorych psychicznie, mieszkańców domu pomocy społecznej, Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów “Żywienie w chorobach cywilizacyjnych”. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, 12.06.2015 r., str. 7-8.

Goluch-Koniuszy Z. Fugiel J., Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia osób przewlekle psychicznie chorych, mieszkańców domu pomocy społecznej. Materiały II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Dietetyka gerontologiczna – wyzwania i szanse”. Uniwersytet Medyczny, Poznań, 19.03.2015 r., str. 22-23.

Goluch-Koniuszy Z., Giezek M., Stan odżywienia, skład ciała a sposób żywienia otyłych kobiet w wieku 60-85 lat, słuchaczek Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szczecinie, Bromat. Chem. Toksykol. 2015, XLVIII, 4, 724- 735

Goluch-Koniuszy Z. Specyfika żywienia osób dojrzałych w “Aktywność fizyczna osób starszych” Wyd. Ministerstwo Sportu i Turystyki  12-15, 2014

Friedrich M., Goluch-Koniuszy Z.  Ocena wpływu prozdrowotnej edukacji żywieniowej i wynikających stąd zmian zachowań żywieniowych na wartości wskaźników antropometrycznych i wskaźników przemian węglowodanowo-lipidowych u kobiet w wieku 65 – 85 lat. Probl. Hig.  Epidemiol. 2014, 95(4), 934-940

Goluch-Koniuszy Z., Rygielska M. Ocena sposobu żywienia rolników z województwa zachodniopomorskiego w aspekcie dietoprofilaktyki zespołu niedoboru testosteronu.  Przegl. Urolog.  2013, /1(77)

Goluch-Koniuszy Z., Rygielska M., Nowacka I., Nutritional status and nutritional habits of men with benign prostatic hyperplasia and prostate cancer- preliminary investigation. Acta Sci. Pol., Technol. Aliment., 2013, 12(3)

Marta Giezek, Proces pielęgnowania w opiece długoterminowej (w) MEDI- Forum Opieki Długoterminowej nr 2(13) lipiec 2002

Marta Giezek, Profilaktyka i promocja zdrowia a niepełnosprawność (w) Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych 4(20) grudzień 2009, Krajowa Izba Gospodarczo – Rehabilitacyjna, Warszawa 2009

Marta Giezek, Pomoc społeczna i praca socjalna wobec osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin (w:) Problematyka osób z zaburzeniami psychicznymi aspekty medyczne i prawne, red. naukowa: Kinga Flaga-Gieruszyńska, Beata Karakiewicz, Aleksandra Klich Monografia, wyd. CURRENDA, Sopot 2017

Marta Giezek, Marta Bażydło, Jacek Ciechowicz, Barbara Masna, Paulina Zabielska, Joanna Tomczak, Monika Paszkiewicz, Krzysztof Safranow, Beata Karakiewicz, The rezults of the “Blue Cards” questionnaire analysis with respect to the incidence of violence among the elderly, Family Medicine & Primary Care Review 2017; 19(1): 18-22 Artykuł Styczeń 2017

Marta Giezek , Barbara Masna , Paulina Zabielska , Marta Bażydło , Monika Paszkiewicz ,
Beata Karakiewicz, Assessment of social situation and health of homeless people over 65 years of age in urban environment /  Ocena sytuacji społ. i zdrowotnej osób bezdomnych po 65 roku życiaHygeia Public Health 2017, 52(4): 420-427.

Paulina Zabielska, Marta Giezek, Beata Karakiewicz. An elderly person – a violent person. W: Ageing 2016, London, UK, 9th -11th February 2016. Abstracts.

Anna Knyszyńska, Marta Bażydło, Paulina Zabielska, Beata Karakiewicz, Anna Lubkowska. Skład ciała i zaburzenia depresyjne u osób z zespołem metabolicznym po 55. roku życia. Fam. Med. Primary Care Rev. 2016 : t. 18, nr 2, s. 128-131.

Paulina Zabielska. Analiza zjawiska przemocy wobec osób starszych na terenie gminy miasto Szczecin. W: Pacjent 60+ w systemie opieki zdrowotnej – badania, edukacja, współpraca. IV Bałtyckie Sympozjum, Szczecin, 21-23 maja 2015. Książka streszczeń.

Ewa Kemicer-Chmielewska, Artur Grzegorz Kotwas, Paulina Kinga Zabielska, Iwona Rotter, Joanna Pierzak-Sominka. Poszukiwanie wsparcia emocjonalnego u lekarzy POZ przez osoby starsze. Fam. Med. Primary Care Rev. 2015 : t. 17, nr 3, s. 185-188.

Paulina Zabielska, Marta Giezek, Barbara Masna, Monika Paszkiewicz, Marta Zawarska. Osoby starsze stosujące przemoc w latach 2012-2013 zamieszkujące Gminę Miasto Szczecin. Med. Health Sci. Rev. 2016 : vol. 2, nr 2, s. 41.

Paulina Zabielska, Marta Giezek, Barbara Masna, Jacek Ciechowicz, Jolanta Kamola. Przemoc fizyczna stosowana przez osoby starsze na terenie Pomorza Zachodniego. Med. Health Sci. Rev. 2016 : vol. 2, nr 2, s. 42.