Ekonomia i prawo

E. Frąckiewicz, Internet w opinii osób starszych, współautor, W: Komputer -przyjaciel czy wróg, red. A. Szewczyk, Hogben 2005

E. Frąckiewicz, Nieobecni w Internecie – próba diagnozy, Przedsiębiorczość internetowa Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005

E. Frąckiewicz, Pokolenie 60+ w Internecie, Marketing i Rynek 2007, nr 5

E. Frąckiewicz, Popularność Internetu w segmencie osób starszych i motywy niekorzystania z sieci, W: Innowacje w Marketingu, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2007

E. Frąckiewicz, Znaczenie grupy osób starszych i jej aktywność na rynku nowych technologii w procesie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, W: Wiedza w gospodarce, społeczeństwie, przedsiębiorstwie: pomiary, charakterystyka, zarządzanie, red. K. Piech, E. Skrzypek, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007

E. Frąckiewicz, Wyzwania, możliwości i ograniczenia stosowania Internetu i telefonii komórkowej w budowaniu marketingowych relacji z osobami starszymi W: Marketing w gospodarce opartej na wiedzy, red. S. Figiel, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2007

E. Frąckiewicz, The Influence of the Internet on the Activity of Senior Citizens from the point of View of the i2010 Strategy for the Building in the Information Society/Wpływ Internetu na aktywność seniorów z punktu widzenia strategii budowania społęczeństwa informacyjnego2010, Zeszyty Natolińskie 2009, nr 32

E. Frąckiewicz, Seniorzy na polskim rynku w perspektywie roku 2030 W: Konsument, gospodarstwo domowe, rynek. Polska-Europa, red. Z. Kędzior, M. Jaciow, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2009

E. Frąckiewicz, Instrumentarium marketingowe w świetle prognoz demograficznych, W: Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi. Doświadczenia i wyzwania, red. A. Adamik, Monografia Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010

E. Frąckiewicz, Kształtowanie polityki produktu w wyniku procesu starzenia się społeczeństwa, W: Zarządzanie produktem. Kreowanie produktu, red. J. Kall, B. Sojkin, ZN UE w Poznaniu nr 153, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2010

E. Frąckiewicz, Wybrane aspekty aktywności starszych konsumentów on-line, Handel Wewnętrzny 2011, wrzesień-październik, cz. 3

E. Frąckiewicz, Strategie produktu na rynku seniorów, Marketing i Rynek 2012, nr 4

E. Frąckiewicz, L’utilisation d’Internet par les personnes âgées – le cas de la Pologne, ZN Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 151, Katowice 2013

E. Frąckiewicz, Senior jako uczestnik rynku e-usług – stan obecny i perspektywy, Marketing i Rynek 2014, nr 11

E. Frąckiewicz, Srebrny marketing a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego – przyjęte do publikacji

Rafał Iwański, 2016, Opieka długoterminowa nad osobami starszymi. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.

Rafał Iwański, 2013, Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich a sytuacja osób starszych na wsi., Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 299 (70), 81-90.

Rafał Iwański, 2013, Współczynnik obciążenia demograficznego a rozwój społeczny., Nowiny Lekarskie 2013, 82, 1, 46-50.

R. Iwański, Osoby 50+ na rynku pracy.  [w:] Funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej: wzrost gospodarczy – demografia, Wydawnictwo CeDeWu, Poznań, 2013.

A. Bernatowicz, R. Iwański, Informational marginalization in digital media among people over 45 years of age in Poland, [w:] Media and Mass Communication, Published Science and Education Foundation, Bulgaria, 2012